ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electroshock

IH2 L EH1 K T R OW2 SH AA2 K   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electroshock-, *electroshock*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electroshock[N] การกระตุ้นสมองด้วยกระแสไฟฟ้าใช้ในการบำบัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electroshockn. ช็อคจากกระแสไฟฟ้าใช้ในการบำบัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
electroshock therapy (EST); therapy, electric convulsive (ECT); therapy, electric shock (EST)[ดู therapy, electroconvulsive (ECT)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
SHE NEEDS ELECTROSHOCK THERAPY.- คุณมีเหตุผลที่จะโกรธเธอ Valley Girls (2009)
They zap the patient with electroshocks, then go through the eye with an ice pickพวกเขาจะจับคนไข้ ช๊อตไฟฟ้า แล้วเอาที่เจาะน้ำแข็ง แทงทะลุตา Shutter Island (2010)
Probably electroshock therapy.อาจจะเป็นการรักษาด้วยไฟฟ้าช็อต Chapter Fourteen 'Close to You' (2010)
Electroshock therapy.รักษาด้วยไฟฟ้าช็อต Chapter Fourteen 'Close to You' (2010)
And then she started a battery of electroshock treatments.จากนั้นเธอก็ถูกทำร้าย ด้วยการรักษาด้วยการช็อตไฟฟ้า The Uncanny Valley (2010)
Electroshock is not one of them.แต่การช็อตไฟฟ้าไม่ใช่หนึ่งในนั้น The Uncanny Valley (2010)
I mean, the effects of electroshock,ผมหมายถึง ผลของการช็อตไฟฟ้า The Uncanny Valley (2010)
You submitted her to electroshock treatmentคุณก็ส่งตัวเธอไปรับการช็อตไฟฟ้า The Uncanny Valley (2010)
Uh, back in the day, they made electroshock therapy equipment.อืม.. ย้อนกลับไป พวกเขาผลิต/Nเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า Remembrance of Things Past (2010)
She lasted 3 rounds of electroshock.เธอทนโดนช๊อตด้วยไฟฟ้า 3 รอบ Resistance (2010)
Knives, needles, electroshock?Knives, needles, electroshockAll the Way (2010)
Okay, clearly, someone's last round of electroshock didn't take!โอเค ใครบางคนโดน ไฟช็อตแล้วก็ไม่หายนะ Scream a Little Dream (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTROSHOCK    IH2 L EH1 K T R OW2 SH AA2 K

Japanese-English: EDICT Dictionary
電気ショック療法[でんきショックりょうほう, denki shokku ryouhou] (n) electroshock therapy [Add to Longdo]
電撃療法[でんげきりょうほう, dengekiryouhou] (n) electroshock therapy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electroshock
   n 1: the administration of a strong electric current that passes
      through the brain to induce convulsions and coma [syn:
      {electroconvulsive therapy}, {electroshock}, {electroshock
      therapy}, {ECT}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top