ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electroscope

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electroscope-, *electroscope*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electroscope[N] เครื่องตรวจวัดไฟฟ้าสถิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electroscopen. เครื่องตรวจวัดไฟฟ้าสถิต

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electroscopeอิเล็กโตรสโคป [การแพทย์]
electroscopeอิเล็กโทรสโคป, อุปกรณ์ตรวจประจุไฟฟ้า มีหลายแบบ  เช่น แบบลูกพิท แบบแผ่นโลหะ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Japanese-English: EDICT Dictionary
検電器[けんでんき, kendenki] (n) electroscope [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  electroscope
      n 1: measuring instrument that detects electric charge; two gold
           leaves diverge owing to repulsion of charges with like sign

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top