ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electroplate

IH2 L EH1 K T R AH0 P L EY2 T   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electroplate-, *electroplate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electroplate[VT] เคลือบโลหะด้วยกระบวนการอิเล็กทรอโลซิส

English-Thai: Nontri Dictionary
electroplate(vt) เชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า,ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างชุบ[n.] (chang chup) EN: electroplater ; plater   FR: plaqueur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTROPLATE    IH2 L EH1 K T R AH0 P L EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
electroplate    (v) ˈɪlˈɛktrəplɛɪt (i1 l e1 k t r @ p l ei t)
electroplated    (v) ˈɪlˈɛktrəplɛɪtɪd (i1 l e1 k t r @ p l ei t i d)
electroplates    (v) ˈɪlˈɛktrəplɛɪts (i1 l e1 k t r @ p l ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electroplate
   n 1: any artifact that has been plated with a thin coat of metal
      by electrolysis
   v 1: coat with metal by electrolysis; "electroplate the watch"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top