ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electrophoresis

AH0 L EH0 K T R OW0 F AO0 R IH2 S IH2 S   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electrophoresis-, *electrophoresis*, electrophoresi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electrophoresis[N] การเคลื่อนไหวของอนุภาคคอลลอยด์ที่แขวนอยู่ในของเหลวเนื่องจากอิทธิพลของสนามไฟฟ้าในของเหลวนั้น, See also: วิธีการวิเคราะห์ประเภทของสารโดยการวัดอัตราการเคลื่อนที่ของแต่ละสารประกอบในคอลลอยด์ข

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electrophoresis(อีเลคโทรฟะรี'ซีส) n. การเคลื่อนไหวของอนุภาคคอลลอยด์ที่แขวนอยู่ในของเหลวเนื่องจากอิทธิพลของสนามไฟฟ้าใน ของเหลวนั้น., Syn. cataphoresis., See also: electrophoretic adj.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electrophoresisอิเล็กโทรโฟรีซิส [TU Subject Heading]
Electrophoresisอิเล็กโตรฟอเรซิส,วิธีการ,อิเล็กโตรฟอเรซิส,ผ่านกระแสไฟฟ้า,วิธีนำน้ำเหลืองมาผ่านกระแสไฟฟ้า,วิธีอิเล็กโตรโฟริซิส,ถูกแยกออกจากกันด้วยกระแสไฟฟ้า,อิเล็กทรอฟอรีซิส,ผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไป,การเคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้า,สนามไฟฟ้า,อีเล็กโตรโฟริซิส,ตรวจโดยแยกด้วยกระแสไฟฟ้า,แยกโดยใช้กระแสไฟฟ้า,วิธีอิเล็คโตรโฟริซิสฃ [การแพทย์]
Electrophoresis System, Horizontalระบบอีเล็คโตรฟอเรซีสตามแนวนอน [การแพทย์]
Electrophoresis System, Verticalระบบอีเล็คโตรฟอเรซีสตามแนวดิ่ง [การแพทย์]
Electrophoresis, Discดิสอีเลคโตรฟอรีซีส [การแพทย์]
Electrophoresis, Gelวิธีเจลอิเลกโตรโฟรีสิส [การแพทย์]
Electrophoresis, Moving Boundaryอีเลคโตรฟอรีซีสแบบแนวสารเคลื่อนที่ [การแพทย์]
Electrophoresis, Polyacrylamide Gelอิเล็กโตรฟอเรซิสโปลีย์อครีย์ลาไมด์เจล [การแพทย์]
Electrophoresis, Polyacrylamide gel ; Polyacrylamide gel electrophoresisโพลีอคริย์ลาไมด์ เจล อิเล็กโตรฟอเรซิส [TU Subject Heading]
Electrophoresis, Starch Gelวิธีอีเลคโตรฟอรีซีสบนแผ่นแป้ง [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTROPHORESIS    AH0 L EH0 K T R OW0 F AO0 R IH2 S IH2 S
ELECTROPHORESIS    AH0 L EH0 K T R OW0 F ER0 IY1 S IH2 S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电泳[diàn yǒng, ㄉㄧㄢˋ ㄩㄥˇ, / ] electrophoresis, #17,677 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ろ紙電気泳動;濾紙電気泳動[ろしでんきえいどう, roshidenkieidou] (n) paper electrophoresis [Add to Longdo]
電気泳動[でんきえいどう, denkieidou] (n,adj-no) electrophoresis [Add to Longdo]
電気泳動法[でんきえいどうほう, denkieidouhou] (n,adj-no) electrophoresis [Add to Longdo]
電子泳動[でんしえいどう, denshieidou] (n) electrophoresis [Add to Longdo]
誘電泳動[ゆうでんえいどう, yuuden'eidou] (n) dielectrophoresis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electrophoresis
   n 1: the motion of charged particles in a colloid under the
      influence of an electric field; particles with a positive
      charge go to the cathode and negative to the anode [syn:
      {electrophoresis}, {cataphoresis}, {dielectrolysis},
      {ionophoresis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top