ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electronics

IH2 L EH2 K T R AA1 N IH0 K S   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electronics-, *electronics*, electronic
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electronics[N] วิชาอิเล็กทรอนิกส์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electronicsn. วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้อุปกรณ์และระบบที่เกี่ยวกับการวิ่งของอิเล็กตรอนในสูญญากาศ หรือในสื่อที่เป็นแก๊ส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electronicsอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronicsอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Electronicsอิเล็กทรอนิกส์ [การแพทย์]
Electronics in crime preventionอิเล็กทรอนิกส์ในการป้องกันอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Electronics in transportationอิเล็กทรอนิกส์ในการขนส่ง [TU Subject Heading]
Electronics, Medicalอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Electronics, Medicalอีเล็คทรอนิคการแพทย์,อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์,อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He won't shoot Billy 'cause he doesn't have anybody else who knows electronics.ที่เขาไม่ยิงบิลลี่ เพราะเขารู้เรื่องไฟฟ้าอยู่คนเดียว Day of the Dead (1985)
Sir, I am president of the Electronics Club...ผมเป็นประธานชมรมไฟฟ้า... The Day After Tomorrow (2004)
I'll organize that. Who's gonna organize electronics? You?ซึ่งผมจะจัดการเอง ใครจะดูแล เครื่องใช้ไฟฟ้า คุณแบ่งสรรอาหารได้มั้ย Tabula Rasa (2004)
Electronics Technician Lisa Melville.Gotta keep the mass as Iow as possibIe. Deja Vu (2006)
Fujii-san i electronics might be difficult no answer?ฟูจิ ซัง สงสัย บริษัท i electronics คงจะยาก ไม่มีคำตอบงั้นหรือ ? Sapuri (2006)
based on that let's talk with i electronics and also I wrote up a plan so bring it from my desk okมีหลักฐานไปคุยกับ i electronics ได้แล้ว ผมได้ร่างแผนงานไว้แล้ว มันอยู่บนโต๊ะผม ช่วยไปเอาให้ทีนะ ตกลง Sapuri (2006)
I have to tell him my feelings you're so lucky like that. there's a problem with i electronics problem?งั้นเธอโชคดีอย่างนั้นแน่ มีปัญหากับ i electronics Sapuri (2006)
And electronics, you're already here.นี่แผนกอิเล็กทรอนิคส์ครับ Chuck Versus the Nemesis (2007)
They're on sale in home electronics which reminds me, I should scan that before you leave the store with it.กำลังลดราคาพอดีน่ะ... ทำให้นึกขึ้นได้ ต้องเอาไปสแกนราคาก่อน Chuck Versus the Crown Vic (2007)
How am I supposed to move electronics with the sweaty shakes?ถ้ามือสั่นแล้วฉันจะทำงานได้ไงล่ะ Chuck Versus the Alma Mater (2007)
So why don't you get back to helping these nice customers buy more electronics, Mr. Grimes?แล้วทำไมไม่ไปช่วยลูกค้า... เลือกซื้อของล่ะ คุณไกรมส์ Chuck Versus the Alma Mater (2007)
You are the world the best boyfriend, - except for odd affection for electronics.ยกเว้นแต่เรื่องที่เธอรักไอ้เครื่องไฟฟ้านั้นนะ Paranormal Activity (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
electronicsHe entered the college to study electronics.
electronicsHe has no equal in the field of electronics.
electronicsHe knows nothing about electronics.
electronicsI don't understand electronics shoptalk.
electronicsJapan is ahead of other advanced countries in electronics.
electronicsThere have been several new developments in electronics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิเล็กทรอนิกส์[N] electronics, Example: วิศวกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลังก้าวหน้าไปอย่างมาก, Thai definition: วิทยาศาสตร์กายภาพแขนงหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาวงจรไฟฟ้าที่ใช้สารกึ่งตัวนำและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งควบคุมการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนได้, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิเล็กทรอนิกส์[n.] (ilekthrønik) EN: electronics   FR: électronique [f]
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (khreūang ilekthrønik) EN: electronics   
เนคเทค[org.] (Nēkthēk) EN: NECTEC (National Electronics and Computer Technology Center)   FR: NECTEC [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTRONICS    IH2 L EH2 K T R AA1 N IH0 K S
ELECTRONICS'    IH2 L EH2 K T R AA1 N IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
electronics    (n) ˌɪlɛktrˈɒnɪks (i2 l e k t r o1 n i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电子学[diàn zǐ xué, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] electronics, #64,211 [Add to Longdo]
电子工业[diàn zǐ gōng yè, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] electronics industry [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
電子[でんし, denshi] Thai: อิเล็กทรอนิก English: electronics

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elektronikschrank {m}electronics cabinet [Add to Longdo]
Elektronik-Zange {f}electronics pliers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE [Add to Longdo]
エレクトロニクス[, erekutoronikusu] (n) electronics; (P) [Add to Longdo]
オプトエレクトロニクス[, oputoerekutoronikusu] (n) optoelectronics [Add to Longdo]
オムロン[, omuron] (n) Omron Corporation (Japanese electronics firm); (P) [Add to Longdo]
カーエレ[, ka-ere] (n) (abbr) (See カーエレクトロニクス) automotive electronics [Add to Longdo]
カーエレクトロニクス[, ka-erekutoronikusu] (n) automotive electronics (wasei [Add to Longdo]
クライオエレクトロニクス[, kuraioerekutoronikusu] (n) cryoelectronics [Add to Longdo]
シーテック[, shi-tekku] (n) Combined Exhibition of Advanced Technologies (Electronics Show); CEATEC [Add to Longdo]
スブエコ[, subueko] (n) (abbr) sub-economizer (electronics); sub-economiser [Add to Longdo]
ハイテンション[, haitenshon] (n) (1) high tension (as in electronics, etc.); (2) excited; enthusiastic [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マイクロエレクトロニクス[まいくろえれくとろにくす, maikuroerekutoronikusu] microelectronics, ME [Add to Longdo]
日本電子工業振興協会[にほんでんしこうぎょうしんこうきょうかい, nihondenshikougyoushinkoukyoukai] JEIDA, Japan Electronics Industry Development Association [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  electronics
      n 1: the branch of physics that deals with the emission and
           effects of electrons and with the use of electronic devices

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top