ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electronic mail

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electronic mail-, *electronic mail*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electronic mail[N] ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, See also: การรับส่งข่าวสารผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์, Syn. E-mail, email, e-mail

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electronic mailไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวย่อว่า e-mail หมายถึงการสื่อสารหรือการส่งข้อความ โน้ต หรือบันทึกออกจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ผ่านไปเข้าเครื่องปลายทาง (terminal) หรือเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยส่งผ่านทางระบบเครือข่าย (network) ผู้ส่งจะต้องมีเลขที่อยู่ (e-mail address) ของผู้รับ และผู้รับก็สามารถเปิดคอมพิวเตอร์เรียกข่าวสารนั้นออกมาดูเมื่อใดก็ได้ โดยปกติ จะไม่มีการพิมพ์ข้อความหรือข่าวสารนั้นลงแผ่นกระดาษ นับว่าเป็นการประหยัดกระดาษไปได้ส่วนหนึ่ง โดยทั่วไป ถือกันว่าเป็นงานส่วนหนึ่งของสำนักงานอัตโนมัติ (office automation) ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอันมาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
electronic mail (e-mail)๑. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)๒. ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส่งอีเมล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
electronic mail (e-mail)๑. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)๒. ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส่งอีเมล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electronic mailไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [คอมพิวเตอร์]
Electronic mailจดหมายอิเล็กทรอนิกส์, ระบบรับส่งข้อความ (และอาจจะมีเอกสารแนบ) ระหว่างผู้ใช้อินเทอร์เน็ต [Assistive Technology]
Electronic mail messageจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [คอมพิวเตอร์]
Electronic mail messagesข้อความทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Electronic mail systemsไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You never returned my electronic mail.คุณไม่เคยกลับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของฉัน. The To Do List (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์[N] electronic mail, See also: e-mail, Syn. อีเมล์, Example: ผู้ที่จะรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้จะต้องมีที่อยู่หรือที่เรียกว่า e-mail address เสียก่อน, Thai definition: การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หน่วยหนึ่งไปยังหน่วยอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีเมล = อีเมล์[n.] (īmēl = īmēn = īmēo) EN: email ; e-mail ; electronic mail ; e-mail address   FR: courrier électronique [m] ; message électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m] ; mail [m] (anglic.) ; e-mail [m] (anglic.) ; adresse électronique [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电子邮件[diàn zǐ yóu jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] electronic mail; email, #9,829 [Add to Longdo]
电子信箱[diàn zǐ xìn xiāng, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧㄤ, / ] electronic mailbox; e-mail address [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Eメール[イーメール, i-me-ru] (n) {comp} email; electronic mail [Add to Longdo]
エレクトロニックメール[, erekutoronikkume-ru] (n) electronic mail [Add to Longdo]
書簡箱[しょかんばこ, shokanbako] (n) {comp} electronic mailbox [Add to Longdo]
電子メール(P);電子メイル(ik)[でんしメール(電子メール)(P);でんしメイル(電子メイル), denshi me-ru ( denshimeru )(P); denshi meiru ( denshimeiru )] (n) {comp} email; e-mail; electronic mail; (P) [Add to Longdo]
電子メールシステム[でんしメールシステム, denshi me-rushisutemu] (n) {comp} electronic mail system [Add to Longdo]
電子メールボックス[でんしメールボックス, denshi me-rubokkusu] (n) {comp} electronic mailbox [Add to Longdo]
電子郵件[でんしゆうけん, denshiyuuken] (n) (See 電子郵便) (an item of) electronic mail (e-mail); e-mail message [Add to Longdo]
電子郵便[でんしゆうびん, denshiyuubin] (n) (See 電子郵件) electronic mail service; e-mail service; electronic mail system; e-mail system [Add to Longdo]
電郵[でんゆう, denyuu] (n) (1) (abbr) (See 電子郵件) (an item of) electronic mail (e-mail); e-mail message; (2) (See 電子郵便) electronic mail (e-mail) service; electronic mail (e-mail) system [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
Eメール[E めーる, E me-ru] email, electronic mail [Add to Longdo]
電子メール[でんしメール, denshi me-ru] email, electronic mail [Add to Longdo]
電子メールシステム[でんしメールシステム, denshi me-rushisutemu] electronic mail system [Add to Longdo]
電子メイル[でんしめいる, denshimeiru] e-mail, electronic mail [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electronic mail
   n 1: (computer science) a system of world-wide electronic
      communication in which a computer user can compose a
      message at one terminal that can be regenerated at the
      recipient's terminal when the recipient logs in; "you
      cannot send packages by electronic mail" [syn: {electronic
      mail}, {e-mail}, {email}] [ant: {snail mail}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top