ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electromotive

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electromotive-, *electromotive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electromotive[ADJ] เกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของกระแสไฟฟ้า
electromotive force[N] แรงดันไฟฟ้า, See also: แรงเคลื่อนไฟฟ้า, แรงดันกระแสไฟฟ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electromotiveadj.ซึ่งทำให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนไปตามตัวนำ,

English-Thai: Nontri Dictionary
electromotive(adj) เกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของกระแสไฟฟ้า,ที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electromotive Forceแรงผลักดัน,แรงเคลื่อนไฟฟ้า [การแพทย์]
electromotive force [e.m.f.]แรงเคลื่อนไฟฟ้า (ร.ค.ฟ.), พลังงานที่แหล่งกำเนิดไฟฟ้าให้ต่อหนึ่งหน่วยประจุไฟฟ้าซึ่งเคลื่อนที่ผ่านแหล่งกำเนิดนั้น โดยทั่วไปแรงเคลื่อนไฟฟ้ามีค่าใกล้เคียงความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วไฟฟ้าของเซลล์ไฟฟ้า หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขณะที่วงจรเปิด ใช้ตัวย่อว่า e.m.f. แทนด้วยสัญลักษณ์ E  มีหน่ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Electromotive Seriesอนุกรมของแรงเคลื่อนไฟฟ้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, it's owned by this company-- this Madrigal Electromotive.อ้อ เจ้าของบริษัทนี้โดย... บริษัทแมดริกัลอิเล็กโทรโมทีฟ Crawl Space (2011)
Madrigal Electromotive also owns a subsidiary that manufactures this state-of-the-art air filtration system.บริษัทแมดริกัลอิเล็กโทรโมทีฟ ยังเป็นเจ้าของบริษัทสาขาย่อย ที่ผลิตเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ระบบการกรองอากาศ Crawl Space (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงเคลื่อนไฟฟ้า[N] electromotive force, Thai definition: แรงดันไฟฟ้าทั้งหมดของเครื่องไดนาโม, ผลบวกของความต่างศักยะของตัวนำ ณ ที่ต่างๆ รอบวงจรไฟฟ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แรงเคลื่อนไฟฟ้า[n. exp.] (raēngkhleūoen faifā) EN: electromotive force   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电动势[diàn dòng shì, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄨㄥˋ ㄕˋ, / ] electromotive force, #83,368 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
elektromotorische Kraft (EMK) [electr.] | angelegte EMK | gegenelektromotorische Kraft (Gegen-EMK) | EMK-Vorsteuerungelectromotive force (EMF) | applied emf | counter electromotive force (cemf); back electromotive force (bemf) | EMF pilot control [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
起電力[きでんりょく, kidenryoku] (n) electromotive force [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  electromotive
      adj 1: concerned with or producing electric current

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top