ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electromechanical

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electromechanical-, *electromechanical*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา electromechanical มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *electromechanical*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electromechanicaln. วิชาผสมโลหะที่เกี่ยวกับไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Microelectromechanical systemsระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dissociation, Electromechanicalหัวใจห้องล่างเต้นแต่ไม่มีการไหลเวียนเลือด [การแพทย์]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
elektromechanischelectromechanical [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  electromechanical
      adj 1: of or relating to or involving an electrically operated
             mechanical device

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top