ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electromagnetic wave

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electromagnetic wave-, *electromagnetic wave*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electromagnetic wave[N] คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
electromagnetic waveคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
electromagnetic waveคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, คลื่นซึ่งเกิดจากการสั่นของประจุไฟฟ้าหรือเกิดจากประจุไฟฟ้าที่มีความเร่ง คลื่นนี้ประกอบด้วยสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนค่าตลอดเวลาและตั้งฉากซึ่งกันและกัน แผ่กระจายออกจากแหล่งกำเนิดคลื่นด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วแสง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Electromagnetic wavesคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electromagnetic wavesคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electromagnetic Wavesคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า[N] electromagnetic wave, Example: เจ้าหน้าที่ได้รีบรุดมาทำการตรวจสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากจอภาพ, Thai definition: คลื่นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความเข้มของสนามแม่เหล็ก และไฟฟ้าที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า [n. exp.] (khleūn maēlek faifā) EN: electromagnetic radiation ; electromagnetic wave   FR: onde électromagnétique [f] ; rayonnement électromagnétique [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电磁波[diàn cí bō, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄅㄛ, / ] electromagnetic wave, #34,686 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
電磁波[でんじは, denjiha] (n) (See 電波) electromagnetic waves [Add to Longdo]
波数[はすう, hasuu] (n) frequency (of electromagnetic waves) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electromagnetic wave
   n 1: radiation consisting of waves of energy associated with
      electric and magnetic fields resulting from the
      acceleration of an electric charge [syn: {electromagnetic
      radiation}, {electromagnetic wave}, {nonparticulate
      radiation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top