ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electromagnetic

IH2 L EH2 K T R OW0 M AE0 G N EH1 T IH0 K   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electromagnetic-, *electromagnetic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electromagnetic[ADJ] เกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า
electromagnetic wave[N] คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electromagneticadj. เกี่ยวกับภาวะแม่เหล็กไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
electromagnetic interference (EMI)การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (อีเอ็มไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electromagnetic prospectingการสำรวจด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
electromagnetic waveคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electromagnetic compatibilityการเข้ากันได้ของแม่เหล์กไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electromagnetic compatibilityการเข้ากันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electromagnetic Energyพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า,พลังงานที่เกิดจากแม่เหล็กไฟฟ้า [การแพทย์]
Electromagnetic fieldsสนามแม่เหล็กไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electromagnetic Fieldsสนามแม่เหล็กไฟฟ้า [การแพทย์]
electromagnetic inductionการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า, การทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าในตัวนำเมื่อตัวนำเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็ก หรือเมื่อสนามแม่เหล็กเกิดการเปลี่ยนแปลง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Electromagnetic interferenceการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
electromagnetic lensเลนส์แม่เหล็กไฟฟ้า, สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้สำหรับโฟกัสลำของอิเล็กตรอน บางครั้งเรียกสั้น ๆ ว่า เลนส์แม่เหล็ก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Electromagnetic measurementsการวัดทางแม่เหล็กไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electromagnetic radiationรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า, คลื่นไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กที่ประสาน และมีอันตรกิริยาต่อกัน เช่น คลื่นแสง คลื่นวิทยุ รังสีแกมมา และรังสีเอกซ์ รังสีเหล่านี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วแสง และสามารถผ่านสุญญากาศได้ [นิวเคลียร์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า[N] electromagnetic wave, Example: เจ้าหน้าที่ได้รีบรุดมาทำการตรวจสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากจอภาพ, Thai definition: คลื่นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความเข้มของสนามแม่เหล็ก และไฟฟ้าที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน
เหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า[N] electromagnetic induction, Thai definition: ปรากฏการณ์ซึ่งมีกระแสไฟฟ้าขึ้นเนื่องจากอำนาจแม่เหล็ก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า [n. exp.] (khleūn maēlek faifā) EN: electromagnetic radiation ; electromagnetic wave   FR: onde électromagnétique [f] ; rayonnement électromagnétique [m]
แรงแม่เหล็กไฟฟ้า [n. exp.] (raēng maē lek fai fā) EN: electromagnetic force   FR: force électromagnétique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTROMAGNETIC    IH2 L EH2 K T R OW0 M AE0 G N EH1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
electromagnetic    (j) ˈɪlˌɛktroumægnˈɛtɪk (i1 l e2 k t r ou m a g n e1 t i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电磁[diàn cí, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ, / ] electromagnetic, #13,519 [Add to Longdo]
电磁波[diàn cí bō, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄅㄛ, / ] electromagnetic wave, #34,686 [Add to Longdo]
电磁场[diàn cí chǎng, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄔㄤˇ, / ] electromagnetic fields, #50,537 [Add to Longdo]
电磁感应[diàn cí gǎn yìng, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄍㄢˇ ㄧㄥˋ, / ] electromagnetic induction, #82,928 [Add to Longdo]
电磁兼容性[diàn cí jiān róng xìng, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] electromagnetic compatibility [Add to Longdo]
电磁噪声[diàn cí zào shēng, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄗㄠˋ ㄕㄥ, / ] electromagnetic noise [Add to Longdo]
电磁干扰[diàn cí gān rǎo, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄍㄢ ㄖㄠˇ, / ] electromagnetic interference [Add to Longdo]
电磁脉冲[diàn cí mài chōng, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄇㄞˋ ㄔㄨㄥ, / ] electromagnetic pulse (EMP) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
elektromagnetische Verträglichkeit {f}electromagnetic compatibility (EMC) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウエーブ(P);ウェーブ;ウェイブ[, ue-bu (P); ue-bu ; ueibu] (n,vs) (1) wave (on water); (2) wave (electromagnetic, sound, etc.); (3) wavy hairstyle; (4) audience wave; the wave; (n) (5) {comp} WAVeform audio format; WAV; (P) [Add to Longdo]
コイルガン[, koirugan] (n) coilgun (gun in which a magnetic projectile is propelled using electromagnetic coils) [Add to Longdo]
マクスウェルの方程式[マクスウェルのほうていしき, makusuueru nohouteishiki] (n) Maxwell's equations (summarizing the classical properties of the electromagnetic field) [Add to Longdo]
マグネチックスピーカー[, magunechikkusupi-ka-] (n) (abbr) electromagnetic loudspeaker [Add to Longdo]
マスドライバー[, masudoraiba-] (n) mass driver; electromagnetic catapult [Add to Longdo]
レールガン[, re-rugan] (n) railgun (gun in which a conductive projectile is propelled using electromagnetic force) [Add to Longdo]
黒体[こくたい, kokutai] (n) black body (object that absorbs all electromagnetic radiation) [Add to Longdo]
電磁[でんじ, denji] (n) electromagnetic (physics) [Add to Longdo]
電磁スペクトル[でんじスペクトル, denji supekutoru] (n) electromagnetic spectrum [Add to Longdo]
電磁界[でんじかい, denjikai] (n) {comp} electromagnetic field [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電磁界[でんじかい, denjikai] electromagnetic field [Add to Longdo]
電磁波互換性[でんじはごかんせい, denjihagokansei] electromagnetic compatibility [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  electromagnetic
      adj 1: pertaining to or exhibiting magnetism produced by
             electric charge in motion; "electromagnetic energy"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top