ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electromagnet

IH2 L EH2 K T R OW0 M AE1 G N AH0 T   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electromagnet-, *electromagnet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electromagnet[N] แม่เหล็กไฟฟ้า, Syn. magnet
electromagnetic[ADJ] เกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า
electromagnetic wave[N] คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electromagnetn. เครื่องมือแม่เหล็กไฟฟ้า
electromagneticadj. เกี่ยวกับภาวะแม่เหล็กไฟฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
electromagnet(n) แม่เหล็กไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
electromagnetic interference (EMI)การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (อีเอ็มไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electromagnetic prospectingการสำรวจด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
electromagnetic waveคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
electromagnetแม่เหล็กไฟฟ้า, แม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากการพันขดลวดไฟฟ้ารอบแกนเหล็กอ่อน เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก ซึ่งสามารถเหนี่ยวนำแกนเหล็กอ่อนภายในขดลวดให้เป็นแม่เหล็กได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Electromagnetic compatibilityการเข้ากันได้ของแม่เหล์กไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electromagnetic compatibilityการเข้ากันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electromagnetic Energyพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า,พลังงานที่เกิดจากแม่เหล็กไฟฟ้า [การแพทย์]
Electromagnetic fieldsสนามแม่เหล็กไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electromagnetic Fieldsสนามแม่เหล็กไฟฟ้า [การแพทย์]
electromagnetic inductionการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า, การทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าในตัวนำเมื่อตัวนำเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็ก หรือเมื่อสนามแม่เหล็กเกิดการเปลี่ยนแปลง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Electromagnetic interferenceการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
electromagnetic lensเลนส์แม่เหล็กไฟฟ้า, สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้สำหรับโฟกัสลำของอิเล็กตรอน บางครั้งเรียกสั้น ๆ ว่า เลนส์แม่เหล็ก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Electromagnetic measurementsการวัดทางแม่เหล็กไฟฟ้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It has to be some kind of electromagnetic field.มันจะต้องมี ชนิดของสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าบางส่วน Contact (1997)
It metes electromagnetic frequencies.ใช้อ่านคลื่นความถี่แม่เหล็ก หรือไฟฟ้าไงล่ะ Phantom Traveler (2005)
An electromagnetic force. It's massive.พวกมนุษย์กลายพันธุ์ X-Men: The Last Stand (2006)
The electromagnetic field.Sure. Deja Vu (2006)
Give off electromagnetic frequencies.จะสงสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า The Usual Suspects (2006)
Emits an electromagnetic signal.ที่จะแผ่สัญญาณคลื่นแม่เหล็กออกไป Return to House on Haunted Hill (2007)
It's an electromagnetic pulse that causes a high-intensity photoelectron surge.บางส่วนของคุณอยากมีชีวิตอยู่ และนั่น... เราต้องการเบนเน็ท นั่นมันดีกว่าที่ผมคาดหวังไว้อีก Chapter Nineteen '.07%' (2007)
That's electromagnetic pulses.เครื่องสร้างแม่เหล็กไฟฟ้าหน่ะ Interference (2007)
We were attempting to use electromagnetic radiation to bend light around an object.เราทำให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า... .... กระจายรอบวัตถุ 100 Million BC (2008)
All right, in order to get through that, we have to generate an electromagnetic field...เอาล่ะ เพื่อให้ผ่าน ตรงนั่น พวกเราต้องสร้าง สนามแม่เหล็กไฟฟ้า... Quiet Riot (2008)
We have to generate an electromagnetic field...พวกเราต้องสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า... Quiet Riot (2008)
To have, uh, an electromagnetic field with the force that we want, we're going to need at least a couple of car batteries.จำเป็นต้อง อืม สนามแม่เหล็กไฟฟ้า กับแรงแม่เหล็กที่เราต้องการใช้ เราจำเป็นต้องมี Quiet Riot (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า[N] electromagnet field
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า[N] electromagnetic wave, Example: เจ้าหน้าที่ได้รีบรุดมาทำการตรวจสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากจอภาพ, Thai definition: คลื่นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความเข้มของสนามแม่เหล็ก และไฟฟ้าที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน
เหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า[N] electromagnetic induction, Thai definition: ปรากฏการณ์ซึ่งมีกระแสไฟฟ้าขึ้นเนื่องจากอำนาจแม่เหล็ก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า [n. exp.] (khleūn maēlek faifā) EN: electromagnetic radiation ; electromagnetic wave   FR: onde électromagnétique [f] ; rayonnement électromagnétique [m]
แรงแม่เหล็กไฟฟ้า [n. exp.] (raēng maē lek fai fā) EN: electromagnetic force   FR: force électromagnétique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTROMAGNET    IH2 L EH2 K T R OW0 M AE1 G N AH0 T
ELECTROMAGNETS    IH2 L EH2 K T R OW0 M AE1 G N AH0 T S
ELECTROMAGNETIC    IH2 L EH2 K T R OW0 M AE0 G N EH1 T IH0 K
ELECTROMAGNETISM    IH2 L EH2 K T R OW0 M AE1 G N AH0 T IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
electromagnet    (n) ˈɪlˈɛktroumˌægnɪt (i1 l e1 k t r ou m a2 g n i t)
electromagnets    (n) ˈɪlˈɛktroumˌægnɪts (i1 l e1 k t r ou m a2 g n i t s)
electromagnetic    (j) ˈɪlˌɛktroumægnˈɛtɪk (i1 l e2 k t r ou m a g n e1 t i k)
electromagnetism    (n) ˈɪlˌɛktroumˈægnɪtɪzəm (i1 l e2 k t r ou m a1 g n i t i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电磁[diàn cí, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ, / ] electromagnetic, #13,519 [Add to Longdo]
电磁波[diàn cí bō, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄅㄛ, / ] electromagnetic wave, #34,686 [Add to Longdo]
电磁场[diàn cí chǎng, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄔㄤˇ, / ] electromagnetic fields, #50,537 [Add to Longdo]
电磁铁[diàn cí tiě, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄊㄧㄝˇ, / ] electromagnet, #79,958 [Add to Longdo]
电磁感应[diàn cí gǎn yìng, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄍㄢˇ ㄧㄥˋ, / ] electromagnetic induction, #82,928 [Add to Longdo]
电磁学[diàn cí xué, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] electromagnetism, #96,728 [Add to Longdo]
电磁兼容性[diàn cí jiān róng xìng, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] electromagnetic compatibility [Add to Longdo]
电磁噪声[diàn cí zào shēng, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄗㄠˋ ㄕㄥ, / ] electromagnetic noise [Add to Longdo]
电磁干扰[diàn cí gān rǎo, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄍㄢ ㄖㄠˇ, / ] electromagnetic interference [Add to Longdo]
电磁脉冲[diàn cí mài chōng, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄇㄞˋ ㄔㄨㄥ, / ] electromagnetic pulse (EMP) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elektromagnet {m} | Elektromagneten {pl}; Elektromagneteelectromagnet | electromagnets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウエーブ(P);ウェーブ;ウェイブ[, ue-bu (P); ue-bu ; ueibu] (n,vs) (1) wave (on water); (2) wave (electromagnetic, sound, etc.); (3) wavy hairstyle; (4) audience wave; the wave; (n) (5) {comp} WAVeform audio format; WAV; (P) [Add to Longdo]
コイルガン[, koirugan] (n) coilgun (gun in which a magnetic projectile is propelled using electromagnetic coils) [Add to Longdo]
マクスウェルの方程式[マクスウェルのほうていしき, makusuueru nohouteishiki] (n) Maxwell's equations (summarizing the classical properties of the electromagnetic field) [Add to Longdo]
マグネチックスピーカー[, magunechikkusupi-ka-] (n) (abbr) electromagnetic loudspeaker [Add to Longdo]
マスドライバー[, masudoraiba-] (n) mass driver; electromagnetic catapult [Add to Longdo]
レールガン[, re-rugan] (n) railgun (gun in which a conductive projectile is propelled using electromagnetic force) [Add to Longdo]
黒体[こくたい, kokutai] (n) black body (object that absorbs all electromagnetic radiation) [Add to Longdo]
素粒子の相互作用[そりゅうしのそうごさよう, soryuushinosougosayou] (n) fundamental interaction (i.e. gravitation, electromagnetism, weak interaction, strong interaction) [Add to Longdo]
電磁[でんじ, denji] (n) electromagnetic (physics) [Add to Longdo]
電磁スペクトル[でんじスペクトル, denji supekutoru] (n) electromagnetic spectrum [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電磁界[でんじかい, denjikai] electromagnetic field [Add to Longdo]
電磁波互換性[でんじはごかんせい, denjihagokansei] electromagnetic compatibility [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electromagnet
   n 1: a temporary magnet made by coiling wire around an iron
      core; when current flows in the coil the iron becomes a
      magnet

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top