ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electrolyte

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electrolyte-, *electrolyte*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electrolyte[N] สารประกอบที่แตกตัวเป็นอะตอมในสารละลายที่เป็นตัวนำไฟฟ้า, See also: อิเล็กโทรไลต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electrolyte(อีเลค'โทรไลทฺ) n. สารประกอบในสารละลายที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและแตกตัวเป็นไอออน, See also: electytic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
electrolyte(n) สารประกอบที่ถูกวิเคราะห์ด้วยกระแสไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
electrolyteอิเล็กโทรไลต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
electrolyte-level indicatorตัวชี้บอกระดับอิเล็กโทรไลต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
electrolyteอิเล็กโทรไลต์, สารละลายหรือของเหลวที่แตกตัวเป็นไออนได้บางส่วน หรือทั้งหมด และยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Electrolyte Balanceสมดุลของอีเล็กโตรไลต์ [การแพทย์]
Electrolyte Balanceดุลย์อีเล็คโทรลัยต์ [การแพทย์]
Electrolyte Imbalanceการไม่สมดุลย์ของอิออนในร่างกาย,เกลือแร่ในร่างกายไม่สมดุลย์ [การแพทย์]
Electrolyte Pasteวัสดุเหนียวใส่อีเล็คโตรลัยท์ [การแพทย์]
Electrolyte solutionsสารละลายอิเล็กโตรลัยท์ [TU Subject Heading]
Electrolyte Solutionsสารละลายอีเล็คโทรไลต์,สารละลายอีเล็คโตรลัยต [การแพทย์]
Electrolyte Solventsตัวทำละลายอิเล็คโทรไลท์ [การแพทย์]
Electrolytesอิเล็กโตรลัยท์ [TU Subject Heading]
Electrolytesอิเล็กทรอลัยท์,อีเล็กโตรลัยต์,อิเล็กโตรไลต์,สาร,สารอีเลคโตรไลท์,สารละลายอิเล็กทรอไลต์,สารอีเลคโตรลัยท์,อีเล็คโตรลัยต,อีเล็คโทรไลท์,อีเลคโตรไลท์,อีเล็คโตรไลท์,สารอีเล็คโตรไลท์,อีเล็คโตรไลท์,เกลือแร่,สารละลาย,อิเล็กโทรไลต์,อีเลคโตรลัยท์,อิเล็คโทรไลท์,เกลืออีเลคโทรไลท์ [การแพทย์]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
electrolyte    (n) ˈɪlˈɛktrəlaɪt (i1 l e1 k t r @ l ai t)
electrolytes    (n) ˈɪlˈɛktrəlaɪts (i1 l e1 k t r @ l ai t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电解质[diàn jiě zhì, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˇ ㄓˋ, / ] electrolyte, #21,816 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elektrolyt {m} | Elektrolyten {pl}electrolyte | electrolytes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
高分子電解質[こうぶんしでんかいしつ, koubunshidenkaishitsu] (n) polyelectrolyte [Add to Longdo]
電解液[でんかいえき, denkaieki] (n) electrolyte; electrolytic solution [Add to Longdo]
電解質[でんかいしつ, denkaishitsu] (n) electrolyte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electrolyte
   n 1: a solution that conducts electricity; "the proper amount
      and distribution of electrolytes in the body is essential
      for health"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top