ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electrolysis

EH2 L EH2 K T R AA1 L AH0 S IH0 S   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electrolysis-, *electrolysis*, electrolysi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electrolysis[N] การกำจัดขน ผม ไฝ หูดหรือเนื้องอกด้วยกระแสไฟฟ้า (ทางการแพทย์)
electrolysis[N] การแยกหรือสกัดสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า (ทางเคมี)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electrolysis(อีเลคทรอล'ลิซิส) n. การผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปใน electrolytes และมีการเคลื่อนที่ของไอออน (ions) ไปยังขั้วไฟฟ้า,การทำลายเนื้องอก รากผม ไฝ หูด ด้วยกระแสไฟฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
electrolysis(n) การวิเคราะห์สารประกอบเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
electrolysisการแยกสลายด้วยไฟฟ้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electrolysisการแยกสลายด้วยไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electrolysisการแยกสารละลายด้วยไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electrolysis การแยกสลายด้วยไฟฟ้า
การแยกองค์ประกอบของสารละลายด้วยกระแสไฟฟ้า [สิ่งแวดล้อม]
Electrolysisอิเล็กโตรไลซิส,วิธีการ,อิเล็กทรอลัยซิส,การจี้ด้วยไฟฟ้า,อิเล็กโตรลิซิส,อิเล็คโตรลิซิส [การแพทย์]
electrolysisอิเล็กโทรลิซิส, การแยกสลายด้วยไฟฟ้า, กระบวนการแยกสลายสารที่อยู่ในสถานะของเหลวด้วยกระแสไฟฟ้า เช่น การแยกสลายน้ำด้วยกระแสไฟฟ้าได้แก๊สออกซิเจนกับแก๊สไฮโดรเจน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, she had electrolysis.ใช่ แต่เธอไปกำจักขนมานะ Confessions of a Shopaholic (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิเล็กทรอลิซิส[n.] (ilekthrølisis) EN: electrolysis   FR: électrolyse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTROLYSIS    EH2 L EH2 K T R AA1 L AH0 S IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
electrolysis    (n) ˈɪlˌɛktrˈɒləsɪs (i1 l e2 k t r o1 l @ s i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电解[diàn jiě, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˇ, / ] electrolysis, #13,862 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
電解[でんかい, denkai] (adj-na,n,vs) (abbr) (See 電気分解) electrolysis; electrolytic [Add to Longdo]
電気分解[でんきぶんかい, denkibunkai] (n,vs,adj-no) electrolysis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electrolysis
   n 1: (chemistry) a chemical decomposition reaction produced by
      passing an electric current through a solution containing
      ions
   2: removing superfluous or unwanted hair by passing an electric
     current through the hair root

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top