ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electrograph

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electrograph-, *electrograph*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา electrograph มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *electrograph*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electrographn. บันทึกเป็นกราฟที่ได้จากวิธีการทางไฟฟ้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
leitfähigelectrographic [Add to Longdo]
stromleitende Tinteelectrographic ink [Add to Longdo]
stromleitender Graphitstiftelectrographic pen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  electrograph
      n 1: an apparatus for the electrical transmission of pictures
      2: electrical device used for etching by electrolytic means

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top