ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electroencephalograph

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electroencephalograph-, *electroencephalograph*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electroencephalograph[N] เครื่องมือวัดและบันทึกคลื่นไฟฟ้าของสมอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
electroencephalographyการบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electroencephalographเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง [การแพทย์]
Electroencephalographyการบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electroencephalographyการบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง,สมอง,การบันทึกคลื่นไฟฟ้า,การตรวจคลื่นสมอง,ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง,การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง,เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง,คลื่นสมอง [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
脳波計[のうはけい, nouhakei] (n) electroencephalograph; EEG [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  electroencephalograph
      n 1: medical instrument that records electric currents generated
           by the brain

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top