ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electroencephalogram

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electroencephalogram-, *electroencephalogram*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electroencephalogram[N] ภาพคลื่นกระแสไฟฟ้าของสมอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electroencephalogramn. ภาพกระแสไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
electroencephalogram (EEG)ภาพคลื่นไฟฟ้าสมอง (อีอีจี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electroencephalogramการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง,เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง,คลื่นไฟฟ้าสมอง,คลื่นไฟฟ้าในสมอง,อิเลคโตรเอนเซฟาโลแกรม,การตรวจคลื่นสมอง,อีเล็คโตรเอ็นเซฟฟาโลแกรม,การตรวจคลื่นสมองด้วยไฟฟ้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is a portable electroencephalogram.นี่คือเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองแบบพกพา The Cohabitation Formulation (2011)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脑电图[nǎo diàn tú, ㄋㄠˇ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄨˊ, / ] electroencephalogram (EEG), #32,977 [Add to Longdo]
脑电图版[nǎo diàn tú bǎn, ㄋㄠˇ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄨˊ ㄅㄢˇ, / ] electroencephalogram (EEG) [Add to Longdo]
自发电位[zì fā diàn wèi, ㄗˋ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄨㄟˋ, / ] electroencephalogram (EEG) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electroencephalogram
   n 1: a graphical record of electrical activity of the brain;
      produced by an electroencephalograph [syn:
      {electroencephalogram}, {encephalogram}, {EEG}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top