ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electrode

IH2 L EH1 K T R OW0 D   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electrode-, *electrode*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electrode[N] ขั้วไฟฟ้า, See also: อิเล็กโทรด
electrodeposit[VT] แยกสารประกอบทางเคมีด้วยวิธีอิเล็กโทรไลซิส, See also: ทำให้ตกตะกอนด้วยวิธีอิเล็กโทรไลซิส
electrodeposit[N] สารที่ตกตะกอนด้วยวิธีอิเล็กโทรไลซิส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electrode(อีเลค'โทรด) n. ขั้วไฟฟ้า
electrodesiccationn. การทำลายเนื้อเยื่อด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งทำให้สูญเสียน้ำ
carry electroden. อิเล็กโทรน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
electrode๑. ขั้วเชื่อม๒. ลวดเชื่อม๓. อิเล็กโทรด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
electrodeขั้วไฟฟ้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
electrode clearance; electrode gapระยะขั้วเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
electrode contact area; clamp contact area; die contact areaพื้นที่สัมผัสขั้วเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
electrode current rangeพิสัยกระแสอิเล็กโทรด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
electrode efficiency; electrode recovery; electrode yield; eletrode recoveryประสิทธิภาพลวดเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
electrode extensionส่วนยื่นลวดเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
electrode faceหน้าขั้วเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
electrode forceแรงขั้วเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
electrode gap; electrode clearanceระยะขั้วเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
electrodeขั้วไฟฟ้า, ตัวนำไฟฟ้าที่จุ่มอยู่ในอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งจะเป็นส่วนที่เกิดปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ไฟฟ้าเคมีหรือเซลล์อิเล็กโทรไลต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
electrodeขั้วไฟฟ้า, ขั้วตัวนำไฟฟ้าที่จะนำกระแสไฟฟ้าเข้าหรือออกจากระบบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Electrode Fieldบริเวณของอีเล็คโตรด [การแพทย์]
Electrode Pasteสื่อนำไฟฟ้า [การแพทย์]
electrode potentialศักย์ขั้วไฟฟ้า, ดู  half-cell potential [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Electrode Potentialsศักย์ไฟฟ้าอีเล็คโตรด [การแพทย์]
Electrode Processขบวนการที่เกิดขึ้นที่อีเลคโตรด [การแพทย์]
Electrode Storageการเก็บขั้วแก้วเข้าที่ [การแพทย์]
Electrodesขั้วไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electrodesขั้วไฟฟ้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But don't touch both the electrodes at the same time.แต่อย่าจับ 2 ขั้วพร้อมกัน Schindler's List (1993)
They put electrodes or sensors on my head.พวกเขาใส่อิเลคโทรดไม่ก็เซนเซอร์ไว้บนหัวฉัน Bound (2009)
Most people don't like the electrodes first time out.คนส่วนมากไม่ชอบถูกแปะด้วยขั้วไฟฟ้าในครั้งแรก Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
I'll be back later to attach your electrodes.ฉันจะกลับมาใหม่เพื่อเอาขั้วไฟฟ้าติดให้คุณ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Your electrodes came off last night.เมื่อคืนขั้วไฟฟ้าของคุณหลุด Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Miss Baum's electrodes must have slipped off again.คุณบาร์ม ขั้วไฟฟ้าหลุดอีกแล้ว Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
They're merely electrodes allowing the transfer of data.มีเพียงขั้วไฟฟ้าที่เอาไว้โอนข้อมูลเท่านั่น Life (2009)
electrodes in the pilot's helmetอีเลคโตรดที่อยุ่ในหมวกของนักบิน Of Human Action (2009)
Which makes it easier for the electrodesซึ่งจะทำให้อีเลคโตรด Of Human Action (2009)
- The electrodes are in place.- ขั้วไฟฟ้าเข้าที่พร้อมแล้ว Grey Matters (2009)
When triggered, the electrodes will send a charge converting the chemlal into gas.เมื่อจุดชนวนกระแสไฟ จะผลิตสารเคมี ให้สารนั่นเป็นแก๊ส Sherlock Holmes (2009)
This has been crackling like an electrode ever since I got here.นี่มันเสียงดังเปรี้ยงยังกับฟ้าผ่า ตั้งแต่ผมมาถึงที่นี่ Polly Wants a Crack at Her (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขั้วบวก[n.] (khūa būak) EN: anode ; positive pole   FR: anode [f] ; pôle positif [m] ; électrode positive [f]
ขั้วไฟฟ้า [n.] (khūa fai fā) EN: electrode ; electric socket   FR: électrode [f]
ขั้วลบ[n.] (khūa lop) EN: cathode ; negative pole ; negative electrode   FR: cathode [f] ; pôle négatif [m] ; électrode négative [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTRODE    IH2 L EH1 K T R OW0 D
ELECTRODES    IH2 L EH1 K T R OW0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
electrode    (n) ˈɪlˈɛktroud (i1 l e1 k t r ou d)
electrodes    (n) ˈɪlˈɛktroudz (i1 l e1 k t r ou d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电极[diàn jí, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧˊ, / ] electrode, #13,815 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elektrodenhalter {m}electrode holder [Add to Longdo]
Elektrodenköcher {m}electrode case [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
関電[かんでん, kanden] (n) electrode [Add to Longdo]
水素電極[すいそでんきょく, suisodenkyoku] (n) hydrogen electrode [Add to Longdo]
正極[せいきょく, seikyoku] (n) cathode; positive pole; positive electrode [Add to Longdo]
電極[でんきょく, denkyoku] (n) electrode; (P) [Add to Longdo]
電極電位[でんきょくでんい, denkyokuden'i] (n) electrode potential [Add to Longdo]
電着[でんちゃく, denchaku] (n,vs) electrodeposition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  electrode
      n 1: a conductor used to make electrical contact with some part
           of a circuit

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top