ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electrocute

AH0 L EH1 K T R AH0 K Y UW2 T   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electrocute-, *electrocute*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electrocute[VT] ฆ่าหรือทำร้ายด้วยกระแสไฟฟ้า, Syn. execute
electrocute[VT] ประหารชีวิตด้วยกระแสไฟฟ้า, See also: ประหารชีวิตด้วยการให้นั่งเก้าอี้ไฟฟ้า, Syn. execute

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electrocutevt. ฆ่าด้วยกระแสไฟฟ้า,ประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้า, See also: electrocution n.

English-Thai: Nontri Dictionary
electrocute(vt) ฆ่าด้วยไฟฟ้า,ฆ่าด้วยเก้าอี้ไฟฟ้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'll get electrocuted.เดี๋ยวช็อตตาย... Schindler's List (1993)
I refuse to be catapulted, electrocuted, or have my internal organs disrupted any longer!ไม่ยอมตับไตไส้พุงแตกอีกแล้ว Around the World in 80 Days (2004)
- I just got electrocuted.-ผมถูกไฟช็อต Saw (2004)
- He electrocuted me. - I told you.มันช็อตฉันด้วยไฟฟ้า ผมบอกคุณแล้ว Saw (2004)
Well, if they're as clumsy as I am, probably get electrocuted.อืมม.. ถ้าพวกเขาเซ่อซ่าเหมือนผม เดี๋ยวก็คงตายเพราะไฟฟ้ากันหมด Brokeback Mountain (2005)
Electrocuted, maybe.ไฟดูดมั้ง The Key and the Clock (2006)
Electrocuted.ไฟช๊อต Just My Luck (2006)
- [Man #2] Yeah. The electrocuted one. - [Man #3] Hey, Jakey.ใช่ คนที่โดนไฟช๊อตไง เจคกี้ Just My Luck (2006)
You'll get electrocuted.- 00: 13: 09,920 ไปดีกว่า ออกห่าง ๆ เจ้าปัญญานิ่ม Art of Fighting (2006)
Apparently it's bad To electrocute yourselfApparently it's bad to electrocute yourself 97 Seconds (2007)
Hey, asshole, you jump off that block, you electrocute him.คุณกระโดดออกไปที่บล๊อกนั่น, แล้วตัดไฟเค้า Saw IV (2007)
If you don't stay on the block, your partner gets electrocuted.ถ้าคุณไม่อยู่ในบล็อค คู่หูของคุณก็จะตายด้วยกระแสไฟฟ้า Saw IV (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
electrocuteYou're not going to get electrocuted just by directly touching a 1.5V battery.

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTROCUTE    AH0 L EH1 K T R AH0 K Y UW2 T
ELECTROCUTED    AH0 L EH1 K T R AH0 K Y UW2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
electrocute    (v) ˈɪlˈɛktrəkjuːt (i1 l e1 k t r @ k y uu t)
electrocuted    (v) ˈɪlˈɛktrəkjuːtɪd (i1 l e1 k t r @ k y uu t i d)
electrocutes    (v) ˈɪlˈɛktrəkjuːts (i1 l e1 k t r @ k y uu t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
感電死[かんでんし, kandenshi] (vs) (1) to be electrocuted; (n) (2) electrocution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electrocute
   v 1: kill by electric shock; "She dropped the hair dryer into
      the bathtub and was instantly electrocuted"
   2: kill by electrocution, as in the electric chair; "The serial
     killer was electrocuted" [syn: {electrocute}, {fry}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top