ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electrochemistry

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electrochemistry-, *electrochemistry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electrochemistry[N] การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกี่ยวกับอิเล็กตรอนและกระแสไฟฟ้า (ทางเคมี), See also: อิเล็กโทรเคมี, เคมีไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electrochemistryเคมีไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electrochemistryเคมีไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electrochemistryเคมีไฟฟ้า [การแพทย์]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
electrochemistry    (n) ˈɪlˌɛktroukˈɛmɪstriː (i1 l e2 k t r ou k e1 m i s t r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电化学[diàn huà xué, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] electrochemistry, #34,399 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
電気化学[でんきかがく, denkikagaku] (n,adj-no) electrochemistry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electrochemistry
   n 1: branch of chemistry that deals with the chemical action of
      electricity and the production of electricity by chemical
      reactions

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top