ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electrocautery

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electrocautery-, *electrocautery*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electrocauteryn. การเผ่าจี้ด้วยไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
electrocauteryการเผาจี้ด้วยไฟฟ้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
electrocautery; galvanocauteryการเผาจี้ด้วยไฟฟ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electrocauteryการใช้ไฟฟ้าจี้เพื่อห้ามเลือด [การแพทย์]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  electrocautery
      n 1: application of a needle heated by an electric current to
           destroy tissue (as to remove warts)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top