ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electrocardiograph

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electrocardiograph-, *electrocardiograph*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electrocardiograph[N] เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electrocardiographn. เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ cardiograph

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
electrocardiographเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electrocardiographyการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electrocardiographเครื่องบันทึกภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,เครื่องตรวจหัวใจด้วยไฟฟ้า [การแพทย์]
Electrocardiographyการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electrocardiographyการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [TU Subject Heading]
Electrocardiographyหัวใจ,การบันทึกคลื่นไฟฟ้า,การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,เครื่องมือบันทึกการทำงานของหัวใจ,เครื่องมือวัดคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อหัวใจ,การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,การตรวจคลื่นหัวใจ,คลื่นไฟฟ้าหัวใจ,การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [การแพทย์]
Electrocardiography, Fetalการตรวจคลื่นไฟฟ้าของหัวใจเด็ก [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
心電計[しんでんけい, shindenkei] (n) electrocardiograph; ECG; EKG [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electrocardiograph
   n 1: medical instrument that records electric currents
      associated with contractions of the heart [syn:
      {cardiograph}, {electrocardiograph}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top