ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electrocardiogram

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electrocardiogram-, *electrocardiogram*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electrocardiogramn. ภาพคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ, Syn. EKG,E.K.G.,ECG,E.C.G.,cardiogram

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
electrocardiogram (ECG, EKG)ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (อีซีจี, อีเคจี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electrocardiogramคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,การตรวจคลื่นหัวใจ,คลื่นไฟฟ้าหัวใจ,อีเล็คโทรคาร์ดิโอแกรม,ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,การบันทึกกระแสไฟฟ้าที่สร้างขึ้นจากหัวใจ,การตรวจทางคลื่นหัวใจ [การแพทย์]
Electrocardiograms, Normalคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ปกติ [การแพทย์]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心电图[xīn diàn tú, ㄒㄧㄣ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄨˊ, / ] electrocardiogram, #11,023 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electrocardiogram
   n 1: a graphical recording of the cardiac cycle produced by an
      electrocardiograph [syn: {electrocardiogram}, {cardiogram},
      {EKG}, {ECG}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top