ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electricity

AH0 L EH2 K T R IH1 S AH0 T IY0   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electricity-, *electricity*
English-Thai: Longdo Dictionary
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., S. การไฟฟ้านครหลวง,
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electricity[N] กระแสไฟฟ้า, See also: ไฟฟ้า, ประจุไฟฟ้า, พลังงานไฟฟ้า, Syn. current, power
electricity[N] อารมณ์ตื่นเต้น, See also: อารมณ์ตึงเครียด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electricity(อีเลคทริส'ซิที) n. ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า,การไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,ไฟฟ้าสถิต,อารมณ์หรือความรู้สึกที่ตื่นเต้น,เร่าร้อนตึงเครียด
magnetoelectricity(แมกนิโทอีเลคทริส'ซิที) n. แม่เหล็กไฟฟ้า
static electricityn. ไฟฟ้าสถิต
thermoelectricity(เธอโมอีเลคทริส'ซิที) n. ไฟฟ้าที่เกิดจากความร้อนหรือความแตกต่างของอุณหภูมิ

English-Thai: Nontri Dictionary
electricity(n) ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electricityไฟฟ้า
ปริมาณประจุไฟฟ้าที่เลื่อนไหลในวงจรไฟฟ้าต่อหน่วยวินาที เรียกว่า ปริมาณกระแสไฟฟ้าไหล แอมแปร์ คือประจุไฟฟ้า 1 คูลอมบ์ เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดของขดลวดในเวลา 1 วินาที และหน่วยของกระแสไฟฟ้าเป็นแอมแปร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electricityไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electricityกระแสไฟฟ้า,ไฟฟ้า [การแพทย์]
electricityไฟฟ้า, วิชาฟิสิกส์แขนงหนึ่งที่ศึกษาปรากฏการณ์และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับประจุไฟฟ้าเมื่ออยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Electricity gridโครงข่ายไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What's your electricity bill like?มันเรียงลำดับของขั้วยาว Help! (1965)
Then we split up again, and the murderer switched off the electricity.แล้วเราแยกกันอีกครั้ง และฆาตกรปิดไฟ Clue (1985)
So when we split up again, you switched off the electricity.ดังนั้นเมื่อเราแยกกันอีกครั้งคุณปิดไฟฟ้า Clue (1985)
And while I was in the master bedroom, you hurried downstairs and turned off the electricity, got the rope from the open cupboard, and throttled Yvette.และในขณะที่ผมอยู่ในห้องนอนใหญ่ คุณรีบลงมาชั้นล่างและปิดไฟ เอาเชือกจากเปิดตู้และรัดคออีเว็ตต์ Clue (1985)
A century of... electricity.เป็นศตวรรษแห่ง... ไฟฟ้า Return to Oz (1985)
What about Times Square, all the electricity?ไทม์สแควร์ล่ะ มีไฟฟ้าเยอะเลย หรือไม่ก็รถไฟใต้ดิน *batteries not included (1987)
They won't stay if there's no water and electricity.- แล้วแกมาทำอะไร *batteries not included (1987)
The sign, the electricity. My brain synapse, it was destroyed.ป้ายยักษ์นั่น,แล้วไฟช๊อตอีก สมองผมคงต้องกระทบกระเทือนหนักแน่ ๆ Mannequin (1987)
- Wow! I love cars! I love electricity!- ว้าว ฉันรักรถยนต์ ฉันรักไฟฟ้า Mannequin: On the Move (1991)
and there was this electricity in the air.มีคลื่นไฟฟ้าในอากาศ American Beauty (1999)
Electricity charged him up.ราวกับกระแสไฟฟ้าทำให้เค้าตื่นขึ้น Pilot (2001)
- One system built on another. - Electricity.สิ่งหนึ่งเป็นฐานของอีกสิ่ง / ไฟฟ้าใช่ไหม? The Matrix Reloaded (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
electricityArtificial light is produced by means of electricity.
electricityBut for electricity, what would our life be like?
electricityCan you imagine what our life would be like without electricity?
electricityCopper conducts electricity well.
electricityDo you cook by gas or electricity?
electricityElectric irons are heated by electricity.
electricityElectricity cables are made of copper.
electricityElectricity has taken the place of steam.
electricityElectricity is very useful.
electricityElectricity made candles of little use in our life.
electricityHe turns off the lights so as not to waste electricity.
electricityIf it were not for electricity, our civilized life would be impossible.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าไฟฟ้า[N] electricity bill, See also: electricity charge, electricity record, Syn. ค่าไฟ, Example: การใช้เครื่องไฟฟ้าที่ประหยัดไฟจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและประหยัดพลังงานได้มาก, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า
กระแสไฟ[N] electric current, See also: electricity, Syn. กระแสไฟฟ้า, Example: เขื่อนสิริกิติ์สามารถผลิตกระแสไฟได้ 375 เมกะวัตต์
ไฟฟ้า[N] electricity, See also: electric current, Syn. กระแสไฟฟ้า, Example: คอมพิวเตอร์มือถือสะดวกที่ใช้แบตเตอรี่แทนไฟฟ้าได้ ทำให้ไม่ต้องกังวลเวลาไปในที่ที่ไม่มีไฟฟ้า, Thai definition: พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่น ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง
ไฟฟ้ากระแส[N] electric current, See also: electricity, electrodynamics, Thai definition: ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนปรากฏเป็นอิสระอยู่บนวัตถุ และเคลื่อนที่เป็นกระแส
เสาไฟฟ้า[N] electricity post, Syn. เสาไฟ, Example: ถ้าลมแรงจริงๆ ลมอาจจะพัดให้ต้นไม้หรือเสาไฟฟ้าล้มได้, Count unit: เสา, ต้น, Thai definition: ไม้ที่ใช้ตั้งเป็นหลักให้กระแสไฟฟ้าวิ่งผ่าน
กระแสไฟฟ้า[N] electric current, See also: electricity, current, Syn. กระแสไฟ, ไฟฟ้า, Example: ถ้าจำเป็นต้องเคลื่อนผู้ป่วยออกจากแหล่งกระแสไฟฟ้าดูดให้คล้องด้วยผ้าหรือเชือกที่หัวไหล่ แล้วลากผู้ป่วยออกมา, Count unit: โวลต์
การไฟฟ้า[N] electricity authority, See also: power supply authority, Example: การไฟฟ้ารับผิดชอบเรื่องการจ่ายกระแสไฟฟ้าและการสำรองไฟฟ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟฟ้า [n.] (faifā) EN: electricity ; electric current   FR: électricité [f] ; courant électrique [m]
ไฟฟ้าโรง[n. exp.] (faifā rōng) EN: electricity from a power station ; electric main ; power main   
ไฟฟ้าสถิต[n. exp.] (faifā sathit) EN: static electricity   FR: électricité statique [f]
กำเนิดไฟฟ้า [v. exp.] (kamnoēt faifā) EN: produce electricity   FR: produire de l'électricité
ค่าน้ำค่าไฟ[n. exp.] (khā nām khā fai) EN: water and electricity ; cost of utilities   FR: factures d'eau et d'électricité [fpl]
กระแสไฟฟ้า[n. exp.] (krasaē faifā) EN: electric current ; electricity ; current   FR: courant électrique [m] ; courant [m] ; électricité [f]
ปั่นไฟ[v.] (panfai) EN: generate electricity   FR: produire de l'électricité
เสาไฟฟ้า[n. exp.] (sao fai fā) EN: electricity pole ; electric post   FR: poteau électrique [m]
สื่อไฟฟ้า [n. exp.] (seū faifā) EN: conductor of electricity   FR: conducteur électrique [m]
เสียค่าน้ำค่าไฟ[v. exp.] (sīa khā nām khā fai) EN: pay for electricity and water   FR: payer l'eau et l'électricité

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTRICITY    AH0 L EH2 K T R IH1 S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
electricity    (n) ˈɪlˌɛktrˈɪsɪtiː (i1 l e2 k t r i1 s i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发电机[fā diàn jī, ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, / ] electricity generator; dynamo, #19,441 [Add to Longdo]
输电[shū diàn, ㄕㄨ ㄉㄧㄢˋ, / ] electricity transmission; transmit electricity, #23,496 [Add to Longdo]
发电站[fā diàn zhàn, ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, / ] electricity generating station; power station, #44,232 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elektrizität {f} | positive Elektrizität {f}electricity | vitreous electricity [Add to Longdo]
Stromzähler {m}electricity meter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレキ[, ereki] (n) (1) (abbr) (also written as 越歴 and 越歴機) (See エレキテル・2) electricity; (2) (abbr) (See エレキギター) electric guitar; (P) [Add to Longdo]
ピエゾ電気[ピエゾでんき, piezo denki] (n) (See 圧電気) piezoelectricity [Add to Longdo]
圧電気[あつでんき, atsudenki] (n) piezoelectricity [Add to Longdo]
陰電気[いんでんき, indenki] (n) negative (static) charge; negative electric charge; (sometimes called "negative electricity") [Add to Longdo]
起電[きでん, kiden] (n,vs) generation of electricity [Add to Longdo]
休電[きゅうでん, kyuuden] (n,vs) electricity cut-off [Add to Longdo]
休電日[きゅうでんび, kyuudenbi] (n) no-electricity day [Add to Longdo]
給電[きゅうでん, kyuuden] (n,vs) supplying electricity [Add to Longdo]
原子力発電[げんしりょくはつでん, genshiryokuhatsuden] (n) nuclear power generation (of electricity) [Add to Longdo]
光熱費[こうねつひ, kounetsuhi] (n) cost of fuel and lighting; cost of heat and electricity; energy bill; utility cost; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electricity
   n 1: a physical phenomenon associated with stationary or moving
      electrons and protons
   2: energy made available by the flow of electric charge through
     a conductor; "they built a car that runs on electricity"
     [syn: {electricity}, {electrical energy}]
   3: keen and shared excitement; "the stage crackled with
     electricity whenever she was on it"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top