ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electrician

IH0 L EH0 K T R IH1 SH AH0 N   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electrician-, *electrician*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electrician[N] ช่างไฟฟ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electrician(อีเลคทริช'เชิน) n. ช่างไฟฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
electrician(n) ช่างไฟฟ้า,ช่างไฟ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electriciansช่างไฟฟ้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The electricians did it special.เครื่องเสียงสุดยอดเลย Goodfellas (1990)
What electrician? I did not order an electrician!ฉันไม่ได้เรียกช่างไฟ Nothing to Lose (1997)
- Uh, there was an electrician in here this morning.เมื่อเช้ามีช่างไฟเข้ามา Nothing to Lose (1997)
So, how´s the electrician business?ธุรกิจซ่อมไฟไปได้ดีมั้ย Nothing to Lose (1997)
You should get an electrician to fix that.คุณน่าจะตามช่างไฟมาซ่อมนะ Alvin and the Chipmunks (2007)
I assume we're doing more than just than playing electrician.ฉันว่าเราต้องทำมากกว่าเป็นช่างไฟซะแล้ว Good Fences (2007)
I know an electrician that could copy one of those for you.ผมรู้จักช่างไฟที่เลียนแบบอย่างงี้ให้คุณได้ RocknRolla (2008)
I need an electrician, but I can't get anyone to return my calls.ผมอยากต่อไฟ แต่ก็ติดต่อการไฟฟ้าตอนกลางคืนไม่ได้ The First Taste (2008)
Hi, I'm here to drop off some information about an electrician for Bill Compton.หวัดดีค่ะ ฉันเอามาส่งข้อมูล จากการไฟฟ้าให้บิล คอมพ์ตัน The First Taste (2008)
Electrician.ช่างไฟฟ้าคะ Absolute Boyfriend (2008)
- [ Man On P.A.] All Electricians and Wiremen--- ช่างไฟฟ้าและช่างต่อสายไฟทุกคน City of Ember (2008)
- Electrician's Helper. - [ Exhales ]ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า City of Ember (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างไฟ[N] electrician, See also: electrical mechanics, Syn. ช่างไฟฟ้า, Example: บริษัทเปิดรับสมัครช่างไฟหลายตำแหน่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญเกี่ยวกับไฟฟ้า, ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับไฟฟ้า
ช่างไฟฟ้า[N] electrician, See also: electrical mechanics, Syn. ช่างไฟ, Example: เขาย้ายไปเป็นช่างไฟที่บริษัทแห่งหนึ่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญเกี่ยวกับไฟฟ้า, ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับไฟฟ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างไฟฟ้า [n.] (chang faifā) EN: electrician ; electrical mechanics   FR: électricien [m] ; électricienne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTRICIAN    IH0 L EH0 K T R IH1 SH AH0 N
ELECTRICIANS    IH0 L EH0 K T R IH1 SH AH0 N Z
ELECTRICIANS'    IH0 L EH0 K T R IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
electrician    (n) ˈɪlˌɛktrˈɪʃən (i1 l e2 k t r i1 sh @ n)
electricians    (n) ˈɪlˌɛktrˈɪʃənz (i1 l e2 k t r i1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电工[diàn gōng, ㄉㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ, / ] electrician, #18,031 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elektriker {m}; Elektrikerin {f} | Elektriker {pl}electrician | electricians [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
電気屋[でんきや, denkiya] (n) (1) electric appliance store; (2) (obs) electrician [Add to Longdo]
電気技術者[でんきぎじゅつしゃ, denkigijutsusha] (n) electrical engineer; electrician [Add to Longdo]
電気工[でんきこう, denkikou] (n) electrician [Add to Longdo]
電工[でんこう, denkou] (n) electrician; electrical engineering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  electrician
      n 1: a person who installs or repairs electrical or telephone
           lines [syn: {electrician}, {lineman}, {linesman}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top