ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electrical shock

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electrical shock-, *electrical shock*
English-Thai: Longdo Dictionary
electrical shock(n) ไฟฟ้าดูด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know what electrical shock treatments are?คุณจะรู้ว่าสิ่งที่การรักษาไฟฟ้าช็อตหรือไม่ Revolutionary Road (2008)
The microfracturing on the victim's ribs did not occur due to electrical shock, but the waves in the gel made me think of hydrostatic shock.รอยแตกเล็กๆบน กระดูกซี่โครงเหยื่อ ไม่พบจากการถูกช็อตไฟฟ้า แต่จากคลื่นในวุ้นเจลนั่น ทำให้นึกถึงไฮโดรสตาติกช็อค The Fact in the Fiction (2013)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
感電[かんでん, kanden] electrical shock (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electrical shock
   n 1: a reflex response to the passage of electric current
      through the body; "subjects received a small electric shock
      when they made the wrong response"; "electricians get
      accustomed to occasional shocks" [syn: {electric shock},
      {electrical shock}, {shock}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top