ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electrical engineering

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electrical engineering-, *electrical engineering*, electrical engineer
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electrical engineering[N] วิศวกรรมไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electrical engineeringวิศวกรรมไฟฟ้า [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิศวกรรมไฟฟ้า[N] electrical engineering, Example: คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งนี้เปิดสอนวิศวกรรมไฟฟ้าในปี 2535 เป็นรุ่นแรก, Thai definition: สาขาวิชาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ที่นำความรู้ทางไฟฟ้ามาผนวกใช้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิศวกรรมไฟฟ้า [n. exp.] (witsawakam faifā) EN: electrical engineering   FR: ingénierie électrique [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电学[diàn xué, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] electrical engineering, #56,960 [Add to Longdo]
电气工程[diàn qì gōng chéng, ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, / ] electrical engineering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
電気工学[でんきこうがく, denkikougaku] (n) electrical engineering [Add to Longdo]
電工[でんこう, denkou] (n) electrician; electrical engineering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electrical engineering
   n 1: the branch of engineering science that studies the uses of
      electricity and the equipment for power generation and
      distribution and the control of machines and communication
      [syn: {electrical engineering}, {EE}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top