ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electric razor

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electric razor-, *electric razor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electric razor[N] เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Nine times out of ten... ..it's an electric razor.(เสียงใบพัด ฮ. ) Fight Club (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
electric razorHe shaves with an electric razor every morning.
electric razorMy electric razor is on fire.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีดโกนหนวดไฟฟ้า[N] shaver, See also: electric razor, Example: แบตเตอร์รี่ชนิดนี้สามารถยืดอายุการใช้งานของมีดโกนหนวดไฟฟ้าได้ยาวนานขึ้น, Thai definition: เครื่องมือใช้สำหรับโกนหนวดที่ใช้พลังงานไฟฟ้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
電気カミソリ;電気かみそり;電気剃刀[でんきカミソリ(電気カミソリ);でんきかみそり(電気かみそり;電気剃刀), denki kamisori ( denki kamisori ); denkikamisori ( denki kamisori ; denki kamisori ] (n) electric razor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  electric razor
      n 1: a razor powered by an electric motor [syn: {shaver},
           {electric shaver}, {electric razor}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top