ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electric light

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electric light-, *electric light*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electric light[N] หลอดไฟฟ้า, See also: ไฟ, ดวงไฟ, โคมไฟ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electric lightingการส่องสว่างด้วยไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric lightingการส่องสว่างด้วยไฟฟ้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They've got electric lights on strings and there's a smile on everyoneพวกเขาตกแต่งบ้านด้วยไฟกระพริบ และมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้ากันทุกคน The Nightmare Before Christmas (1993)
And those beads led to steamboats and skyscrapers... wall Street and electric lights... newspapers, Ellis Island, the Yankees...และลูกปัดเหล่านั้น นำมาสู่เรือกลไฟ ตึกระฟ้า วอลสตรีท แสงสีนีออน หนังสือพิมพ์ เกาะเอลลิส ทีมแยงกี้ Sex and the City 2 (2010)
That's like saying you don't work by electric light.พูดอย่างกับว่าคุณทำงาน โดยไม่ใช้หลอดไฟงั้นแหละ Celebrity Pharmacology 212 (2011)
We could use some of Tom Edison's electric lightning balls.เราน่าจะใช้ลูกบอลไฟฟ้า ของทอม เอดิสัน Episode #1.2 (2012)
The first one at the party was gay electric light.เขากล่าวว่าฉันยอดเยี่ยมมาก. " The Clean Room (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
electric lightThe electric light went out.
electric lightThe invention of electric light is accredited to Edison.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระจุ๊บ[N] lamp holder, See also: electric light socket, Syn. กระจุบ, Count unit: อัน, Thai definition: ส่วนของโคมตรงที่สวมหลอดไฟ
แสงไฟ[N] electric light, See also: light run by electricity, Syn. แสงไฟฟ้า, Example: แสงไฟจากประภาคารวูบวาบอยู่บนยอดเขา, Thai definition: แสงที่เปล่งออกมาจากหลอดไฟฟ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แสงไฟ[n.] (saēngfai) EN: electric light ; light; firelight   FR: lumière électrique [f]
ติดไฟ[v.] (titfai) EN: install electric lights ; install electricity ; put in electricity   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电灯[diàn dēng, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄥ, / ] electric light, #21,976 [Add to Longdo]
电照明[diàn zhào míng, ㄉㄧㄢˋ ㄓㄠˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] electric lighting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
軒灯;軒燈(oK)[けんとう, kentou] (n) lamp or electric light at the eaves of a house; door light [Add to Longdo]
電灯(P);電燈(oK)[でんとう, dentou] (n) electric light; (P) [Add to Longdo]
灯;燈(oK)[とう, tou] (n) (1) light; lamp; (suf,ctr) (2) counter for electric lights [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electric light
   n 1: electric lamp consisting of a transparent or translucent
      glass housing containing a wire filament (usually tungsten)
      that emits light when heated by electricity [syn: {light
      bulb}, {lightbulb}, {bulb}, {incandescent lamp}, {electric
      light}, {electric-light bulb}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top