ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electric chair

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electric chair-, *electric chair*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electric chair[N] การลงโทษประหารชีวิตด้วยการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้า
electric chair[N] เก้าอี้ไฟฟ้าที่ใช้ประหารชีวิต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Testimony that could put a boy into the electric chair shou/d be that accurate.พยานหลักฐานที่จะนำเด็กเข้าไปในไซต์เก้าอี้ไฟฟ้า / d เป็นไปได้ว่าถูกต้อง 12 Angry Men (1957)
My brother is facing the electric chair, framed for a crime he didn't commit.พี่ชายผมกำลังจะถูกจับนั่งเก้าอี้ไฟฟ้า ด้วยความผิดที่เขาไม่ได้ก่อ The Rat (2006)
Mm-hmm,'cause me being strapped to the electric chair wasn't interesting enough.อืมมม, ทำให้ฉันต้องติดอยู่บนเก้าอี้ไฟฟ้าเนี่ยนะยังไม่เร้าใจ Scan (2006)
There is this boy I sent to the electric chair in Huntsville here a while back.มีเด็กชายคนหนึ่งที่ผมส่งขึ้นเก้าอี้ประหาร ที่เมืองฮันส์วิลล์เมื่อนานมาแล้ว No Country for Old Men (2007)
Where was she when my brother was strapped to an electric chair?เธออยู่ที่ไหนตอนที่พี่ชายผม ติดคุกอยู่ เก้าอี้ไฟฟ้า? The Sunshine State (2008)
The electric chair.เก้าอี้ไฟฟ้า Public Enemies (2009)
We do that one is the electric chair.รีบทำมันกันเถอะ นั่งสิ Chuck Versus the Dream Job (2009)
His lawyer pleads insanity, but Noyce... stands up in the courtroom and he begs the judge, for the electric chair.ทนายยื่นเรื่องว่าเขาจิตไม่ปกติ แต่นอยส์ ยืนขึ้นในศาล แล้ว ร้องขอโทษประหาร Shutter Island (2010)
Yeah, like the electric chair.เออ เหมือนก่อนจะไปขึ้นเก้าอี้ประหารไง Guadalcanal/Leckie (2010)
I'm supposed to get the electric chair in seven months.ฉันถูกให้นั่งเก้าอี้ไฟฟ้าภายในเจ็ดเดือน Pilot (2010)
You're gonna get the fucking electric chair brought back over to Charlestown.CLAlRE: What about your mother? The Town (2010)
There's more relaxed people in electric chairs.คนนั่งเก้าอี้ไฟฟ้ายังผ่อนคลายกว่า The Bridge (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก้าอี้ไฟฟ้า[N] electric chair, Example: ผมสั่งให้ปล่อยเลยตามเลย ให้เขาส่งอ้ายหมอนี่เข้าไปนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าไม่ไหว, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องประหารชีวิตชนิดหนึ่งทำเป็นรูปเก้าอี้ ให้นักโทษนั่งแล้วปล่อยไฟฟ้าแรงสูงทำลายชีวิต

Japanese-English: EDICT Dictionary
電気椅子[でんきいす, denkiisu] (n) electric chair [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electric chair
   n 1: an instrument of execution by electrocution; resembles an
      ordinary seat for one person; "the murderer was sentenced
      to die in the chair" [syn: {electric chair}, {chair},
      {death chair}, {hot seat}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top