ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electric current

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electric current-, *electric current*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electric current(n) กระแสไฟฟ้า, See also: กระแสไฟ, ไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electric Currentกระแสไฟฟ้า [การแพทย์]
electric currentกระแสไฟฟ้า, ปริมาณประจุไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำไฟฟ้าใน 1 หน่วยเวลา ใช้สัญลักษณ์ I มีหน่วยเป็นแอมแปร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Electric current converterคอนเวอร์เตอร์ [เศรษฐศาสตร์]
Electric current convertersเครื่องแปลงผันกระแสไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electric current rectifiersตัวเรียงกระแสไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electric current regulatorsอุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟ [TU Subject Heading]
Electric currentsกระแสไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electric currents, Alternatingกระแสไฟสลับ [TU Subject Heading]
Electric currents, Directกระแสไฟตรง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
electric currentAn electric current can generate magnetism.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระแสไฟ(n) electric current, See also: electricity, Syn. กระแสไฟฟ้า, Example: เขื่อนสิริกิติ์สามารถผลิตกระแสไฟได้ 375 เมกะวัตต์
ไฟฟ้า(n) electricity, See also: electric current, Syn. กระแสไฟฟ้า, Example: คอมพิวเตอร์มือถือสะดวกที่ใช้แบตเตอรี่แทนไฟฟ้าได้ ทำให้ไม่ต้องกังวลเวลาไปในที่ที่ไม่มีไฟฟ้า, Thai Definition: พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่น ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้อน แสงสว่าง
ไฟฟ้ากระแส(n) electric current, See also: electricity, electrodynamics, Thai Definition: ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนปรากฏเป็นอิสระอยู่บนวัตถุ และเคลื่อนที่เป็นกระแส
กระแสไฟฟ้า(n) electric current, See also: electricity, current, Syn. กระแสไฟ, ไฟฟ้า, Example: ถ้าจำเป็นต้องเคลื่อนผู้ป่วยออกจากแหล่งกระแสไฟฟ้าดูดให้คล้องด้วยผ้าหรือเชือกที่หัวไหล่ แล้วลากผู้ป่วยออกมา, Count Unit: โวลต์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟฟ้า[faifā] (n) EN: electricity ; electric current  FR: électricité [f] ; courant électrique [m]
ไฟฟ้ากระแส[faifā krasaē] (n, exp) EN: electric current  FR: courant électrique [m]
กระแสไฟ[krasaē fai] (n, exp) EN: electric current  FR: courant électrique [m]
กระแสไฟฟ้า[krasaē faifā] (n, exp) EN: electric current ; electricity ; current  FR: courant électrique [m] ; courant [m] ; électricité [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电流[diàn liú, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] electric current, #9,515 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
電流[でんりゅう, denryuu] TH: กระแสไฟฟ้า  EN: electric current

Japanese-English: EDICT Dictionary
弱電[じゃくでん, jakuden] (n) weak electric current [Add to Longdo]
通電[つうでん, tsuuden] (n,vs) the passage of electric current [Add to Longdo]
通電焼結法[つうでんしょうけつほう, tsuudenshouketsuhou] (n) electric current sintering [Add to Longdo]
電流[でんりゅう, denryuu] (n) electric current; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電流[でんりゅう, denryuu] electric current [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  electric current
      n 1: a flow of electricity through a conductor; "the current was
           measured in amperes" [syn: {current}, {electric current}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top