ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electoral

IH0 L EH1 K T ER0 AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electoral-, *electoral*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electoral(adj) เกี่ยวกับการเลือกตั้ง, Syn. elective
electoral vote(n) คะแนนเสียงที่ผู้แทนรัฐลงให้เพื่อเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิดีของสหรัฐอเมริกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electoraladj. เกี่ยวกับผู้เลือก,เกี่ยวกับการเลือก
electoral voteคะแนนเสียงที่ลงโดยผู้แทนรัฐ (electoral college) ในการเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา

English-Thai: Nontri Dictionary
electoral(adj) เกี่ยวกับการเลือกตั้ง,เกี่ยวกับผู้เลือก
electoral(n) สิ่งที่ให้เลือกได้,ผู้มีสิทธิเลือกได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
electoral collegeคณะผู้เลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electoral collegeคณะผู้เลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electoral quota; electoral quotientเกณฑ์คะแนนเสียงอย่างน้อย (ที่จะได้รับเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electoral quotient; electoral quotaเกณฑ์คะแนนเสียงอย่างน้อย (ที่จะได้รับเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electoral voteคะแนนเสียงของคณะผู้เลือกตั้ง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As he thought he would someday take over his electoral base.ท่านหวังว่าวันหนึ่งเขาจะมารับช่วงต่อฐานเสียงของเขาน่ะค่ะ The After-Dinner Mysteries (2013)
shall take over your father's electoral base.ผม,คาซามะซึริ คโยอิจิโระ, จะเข้าไปแทนที่ในการเลือกตั้งเอง The After-Dinner Mysteries (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบแดง[bai daēng] (n, exp) FR: exclusion pour fraude électorale [f]
ใบเหลือง[bai leūang] (n, exp) FR: avertissement électoral [m]
หีบบัตรเลือกตั้ง[hīp bat leūaktang] (n, exp) EN: ballot box  FR: urne (électorale) [f]
จำนวนผู้ออกมาลงคะแนน[jamnūan phū øk mā long khanaēn] (xp) EN: turnout  FR: taux de participation (électorale) [m]
การรณรงค์หาเสียง[kān ronnarong hāsīeng] (n, exp) FR: campagne électorale [f]
เขต[khēt] (n) EN: constituency ; district (Am.) ; ward  FR: arrondissement [m] ; circonscription électorale [f] ; canton électoral (Belg.) [m]
เขตเลือกตั้ง[khēt leūaktang] (n, exp) EN: constituency  FR: circonscription électorale [f] ; canton électoral [m] (Belg., Sui.)
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง[kīokap kān leūaktang] (adj) EN: electoral  FR: électotal

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTORAL IH0 L EH1 K T ER0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
electoral (j) ˈɪlˈɛktərəl (i1 l e1 k t @ r @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
选区[xuǎn qū, ㄒㄩㄢˇ ㄑㄩ, / ] electoral district, #21,220 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wählerverzeichnis {n}electoral register; electoral roll [Add to Longdo]
Wahlgesetz {n}electoral law [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
間接選挙制[かんせつせんきょせい, kansetsusenkyosei] (n) indirect electoral system [Add to Longdo]
拘束名簿式比例代表制[こうそくめいぼしきひれいだいひょうせい, kousokumeiboshikihireidaihyousei] (n) proportional representation electoral system (n which party votes are cast, and candidates from each party are elected based on an ordered list available to the public) [Add to Longdo]
出納責任者[すいとうせきにんしゃ, suitousekininsha] (n) person appointed by an electoral nominee to be in charge of their campaign-fund accounting [Add to Longdo]
小選挙区[しょうせんきょく, shousenkyoku] (n) small electoral district; single-member constituency; (P) [Add to Longdo]
小選挙区比例代表並立制[しょうせんきょくひれいだいひょうへいりつせい, shousenkyokuhireidaihyouheiritsusei] (n) electoral system comprised of single-seat constituencies and proportionally represented multiple-seat constituencies [Add to Longdo]
惜敗率[せきはいりつ, sekihairitsu] (n) ratio of the margin of loss of an electoral candidate in a single-constituent district (used to break ties when determining the representative of a proportionally represented district) [Add to Longdo]
選挙違反[せんきょいはん, senkyoihan] (n) electoral irregularities [Add to Longdo]
選挙区[せんきょく, senkyoku] (n) electoral district; precinct [Add to Longdo]
選挙資金[せんきょしきん, senkyoshikin] (n) election campaign fund; electoral funds [Add to Longdo]
選挙人団[せんきょにんだん, senkyonindan] (n) electoral college [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  electoral
      adj 1: of or relating to elections; "electoral process"
      2: relating to or composed of electors; "electoral college"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top