ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elective

IH0 L EH1 K T IH0 V   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elective-, *elective*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elective(adj) โดยการเลือกตั้ง, See also: เกี่ยวกับการเลือกตั้ง, Syn. electoral
elective(adj) โดยสมัครใจ, See also: ซึ่งเปิดให้เลือก, Syn. optional
elective(n) วิชาเลือก, See also: สาขาวิชาที่เปิดให้เลือก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elective(อีเลค'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการเลือก,-n. วิชาเลือก, See also: electiveness n. ดูelective, Syn. chosen
selective(ซีเลค'ทิฟ) adj. เกี่ยวกับการเลือก (โดยเฉพาะที่พิถีพิถันเกินไป) ., See also: selectiveness n. - S. choosy

English-Thai: Nontri Dictionary
elective(adj) เกี่ยวกับการเลือก,ซึ่งมีสิทธิ์เลือก,ซึ่งได้รับเลือก
selective(adj) เกี่ยวกับการคัดเลือก,เกี่ยวกับการเลือกเฟ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elective benefitsผลประโยชน์ที่เลือกได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electiveวิชาเลือก,วิชาชีพ,ชนิดที่คอยได้ [การแพทย์]
Elective Caseผู้ป่วยที่สามารถรอการรักษา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
electiveAt our high school, French is an elective.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิชาเลือกเสรี(n) elective subject, Example: หลักสูตรใหม่มีวิชาเลือกเสรีให้นักศึกษาได้เลือกตามความถนัดหลายวิชา, Count Unit: วิชา, Thai Definition: วิชาที่เลือกเรียนและเลือกสอบได้ โดยไม่มีการบังคับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิชาเฉพาะเลือก[wichā chaphǿ leūak] (n) EN: elective
วิชาเลือกเสรี[wichā leūak sērī] (n, exp) EN: elective subject

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTIVE IH0 L EH1 K T IH0 V
ELECTIVES IH0 L EH1 K T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elective (j) ˈɪlˈɛktɪv (i1 l e1 k t i v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Posten, der durch Wahl besetzt wirdelective post [Add to Longdo]
Wahlfach {n}; Wahlpflichtfach {n} | Wahlfächer {pl}elective subject; elective | elective subjects; electives [Add to Longdo]
Wahlverwandtschaft {f} | Wahlverwandtschaften {pl}elective affinity | elective affinities [Add to Longdo]
wahlfrei {adj} | wahlfreier | am wahlfreistenelective | more elective | most elective [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スカラー;スカラ;スケーラー;スケーラ[sukara-; sukara ; suke-ra-; suke-ra] (n) (1) scalar; (2) (スカラ only) Selective Compliant Assembly Robot Arm (type of industrial robot); Selective Compliant Articulated Robot Arm; SCARA [Add to Longdo]
差別関税[さべつかんぜい, sabetsukanzei] (n) differential duties; selective taxation [Add to Longdo]
周波数選択性フェージング[しゅうはすうせんたくせいフェージング, shuuhasuusentakusei fe-jingu] (n) {comp} frequency selective fading [Add to Longdo]
選科[せんか, senka] (n) elective course or subject [Add to Longdo]
選挙母体[せんきょぼたい, senkyobotai] (n) electorate; constituent body; elective body; electoral base [Add to Longdo]
選択パラメタ[せんたくパラメタ, sentaku parameta] (n) {comp} selected parameter; selective parameter [Add to Longdo]
選択フィールド保護[せんたくフィールドほご, sentaku fi-rudo hogo] (n) {comp} selective field protection [Add to Longdo]
選択科目[せんたくかもく, sentakukamoku] (n) elective subject or course; (P) [Add to Longdo]
選択子[せんたくし, sentakushi] (n) selector; selective [Add to Longdo]
選択授業[せんたくじゅぎょう, sentakujugyou] (n) elective class [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
選択パラメタ[せんたくパラメタ, sentaku parameta] selected parameter, selective parameter [Add to Longdo]
選択フィールド保護[せんたくフィールドほご, sentaku fi-rudo hogo] selective field protection [Add to Longdo]
選択子[せんたくし, sentakushi] selective, selector [Add to Longdo]
選択抄録[せんたくしょうろく, sentakushouroku] selective abstract, slanted abstract [Add to Longdo]
選択的に[せんたくてきに, sentakutekini] selectively [Add to Longdo]
偏向抄録[へんこうしょうろく, henkoushouroku] selective abstract, slanted abstract [Add to Longdo]
周波数選択性フェージング[しゅうはすうせんたくせいフェージング, shuuhasuusentakusei fe-jingu] frequency selective fading [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elective
   adj 1: subject to popular election; "elective official" [syn:
       {elective}, {elected}] [ant: {appointed}, {appointive}]
   2: not compulsory; "elective surgery"; "an elective course of
     study"
   n 1: a course that the student can select from among
      alternatives [syn: {elective course}, {elective}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top