ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elective

AH0 L EH1 K T IH0 V   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elective-, *elective*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elective[ADJ] โดยการเลือกตั้ง, See also: เกี่ยวกับการเลือกตั้ง, Syn. electoral
elective[ADJ] โดยสมัครใจ, See also: ซึ่งเปิดให้เลือก, Syn. optional
elective[N] วิชาเลือก, See also: สาขาวิชาที่เปิดให้เลือก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elective(อีเลค'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการเลือก,-n. วิชาเลือก, See also: electiveness n. ดูelective, Syn. chosen
selective(ซีเลค'ทิฟ) adj. เกี่ยวกับการเลือก (โดยเฉพาะที่พิถีพิถันเกินไป) ., See also: selectiveness n. - S. choosy

English-Thai: Nontri Dictionary
elective(adj) เกี่ยวกับการเลือก,ซึ่งมีสิทธิ์เลือก,ซึ่งได้รับเลือก
selective(adj) เกี่ยวกับการคัดเลือก,เกี่ยวกับการเลือกเฟ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elective benefitsผลประโยชน์ที่เลือกได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electiveวิชาเลือก,วิชาชีพ,ชนิดที่คอยได้ [การแพทย์]
Elective Caseผู้ป่วยที่สามารถรอการรักษา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An elective valve, no big deal. It is unprofessional, and it embarrasses me in front of my staff.ไม่ใช่มืออาชีพเลย / หักหน้าฉันต่อหน้าคนของฉัน City of Angels (1998)
all the electives I wanted filled up last semester.หนูต้องการเรียนวิชาเลือกของเทอมที่แล้ว Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
We give her elective cosmetic surgery.เราให้เธอเลือกที่จะทำศัลยกรรมตกแต่ง The Right Stuff (2007)
I've had women opt for needless elective buttock enhancement surgery just for another chance to be flirted with by me.ผมมีศัลกรรมสะโพกผู้หญิงคนนึง จะได้มีโอกาสไปจู๋จี๋กับผม Rise Up (2008)
So whatever major you decide on, you can mix up with electives.ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณควรเลือกวิชาเรียน New Haven Can Wait (2008)
This operation is an elective procedure. It's not covered by...การผ่าตัดโดยสมัครใจ จะไม่ครอบคลุมเรื่อง... Burn After Reading (2008)
But this is not... Our guidelines specify that elective surgeries are...แต่คุณคะ งานของฉันมันเกี่ยวกับการพบปะคน... Burn After Reading (2008)
So, um, Lynette tells me you're thinking about having a little elective surgery.อืม ลินเน็ตบอกผมว่า คุณกำลังคิดที่จะทำศัลยกรรม Marry Me a Little (2009)
Cancel all my elective surgeries this afternoon and book an O.R.ยกเลิกการผ่าตัด ที่ไม่สำคัญทั้งหมดตอนบ่ายนี้ แล้วจองห้องผ่าตัดด้วย I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Except for elective procedures, which went down 13%.ยกเว้น เรื่องกระบวนการที่ไม่สำคัญ ที่ลดลง 13% I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
You mean elective procedures like plastic surgeries?หมายถึง กระบวนการที่ไม่สำคัญ อย่าง ศัลยกรรมพลาสติกหรอ? I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
It's an elective.มันเป็นวิชาเลือกเสรี The Turning Point (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
electiveAt our high school, French is an elective.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิชาเลือกเสรี[N] elective subject, Example: หลักสูตรใหม่มีวิชาเลือกเสรีให้นักศึกษาได้เลือกตามความถนัดหลายวิชา, Count unit: วิชา, Thai definition: วิชาที่เลือกเรียนและเลือกสอบได้ โดยไม่มีการบังคับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิชาเฉพาะเลือก[n.] (wichā chaphǿ leūak) EN: elective   
วิชาเลือกเสรี[n. exp.] (wichā leūak sērī) EN: elective subject   

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTIVE    AH0 L EH1 K T IH0 V
ELECTIVES    AH0 L EH1 K T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elective    (j) ˈɪlˈɛktɪv (i1 l e1 k t i v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Posten, der durch Wahl besetzt wirdelective post [Add to Longdo]
Wahlfach {n}; Wahlpflichtfach {n} | Wahlfächer {pl}elective subject; elective | elective subjects; electives [Add to Longdo]
Wahlverwandtschaft {f} | Wahlverwandtschaften {pl}elective affinity | elective affinities [Add to Longdo]
wahlfrei {adj} | wahlfreier | am wahlfreistenelective | more elective | most elective [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スカラー;スカラ;スケーラー;スケーラ[, sukara-; sukara ; suke-ra-; suke-ra] (n) (1) scalar; (2) (スカラ only) Selective Compliant Assembly Robot Arm (type of industrial robot); Selective Compliant Articulated Robot Arm; SCARA [Add to Longdo]
差別関税[さべつかんぜい, sabetsukanzei] (n) differential duties; selective taxation [Add to Longdo]
周波数選択性フェージング[しゅうはすうせんたくせいフェージング, shuuhasuusentakusei fe-jingu] (n) {comp} frequency selective fading [Add to Longdo]
選科[せんか, senka] (n) elective course or subject [Add to Longdo]
選挙母体[せんきょぼたい, senkyobotai] (n) electorate; constituent body; elective body; electoral base [Add to Longdo]
選択パラメタ[せんたくパラメタ, sentaku parameta] (n) {comp} selected parameter; selective parameter [Add to Longdo]
選択フィールド保護[せんたくフィールドほご, sentaku fi-rudo hogo] (n) {comp} selective field protection [Add to Longdo]
選択科目[せんたくかもく, sentakukamoku] (n) elective subject or course; (P) [Add to Longdo]
選択子[せんたくし, sentakushi] (n) selector; selective [Add to Longdo]
選択授業[せんたくじゅぎょう, sentakujugyou] (n) elective class [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
選択パラメタ[せんたくパラメタ, sentaku parameta] selected parameter, selective parameter [Add to Longdo]
選択フィールド保護[せんたくフィールドほご, sentaku fi-rudo hogo] selective field protection [Add to Longdo]
選択子[せんたくし, sentakushi] selective, selector [Add to Longdo]
選択抄録[せんたくしょうろく, sentakushouroku] selective abstract, slanted abstract [Add to Longdo]
選択的に[せんたくてきに, sentakutekini] selectively [Add to Longdo]
偏向抄録[へんこうしょうろく, henkoushouroku] selective abstract, slanted abstract [Add to Longdo]
周波数選択性フェージング[しゅうはすうせんたくせいフェージング, shuuhasuusentakusei fe-jingu] frequency selective fading [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elective
   adj 1: subject to popular election; "elective official" [syn:
       {elective}, {elected}] [ant: {appointed}, {appointive}]
   2: not compulsory; "elective surgery"; "an elective course of
     study"
   n 1: a course that the student can select from among
      alternatives [syn: {elective course}, {elective}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top