ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

election commission

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -election commission-, *election commission*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา election commission มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *election commission*)
English-Thai: Longdo Dictionary
election commission(n) คณะกรรมการเลือกตั้ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง[N] Election Commission of Thailand

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auswahlgremium {n}selection commission [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  election commission
      n 1: a commission delegated to supervise an election

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top