ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

election

AH0 L EH1 K SH AH0 N   
114 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -election-, *election*
English-Thai: Longdo Dictionary
election commission(n) คณะกรรมการเลือกตั้ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
election[N] การเลือก, See also: การคัดสรร
electioneer[VI] ใช้อิทธิพลหรือวิธีการที่ไม่ซื่อสัตย์เพื่อได้คะแนนเสียงมา
electioneer[VI] รณรงค์หาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, See also: รณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้ง, Syn. campaign, canvass

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
election(อีเลค'เชิน) n. การเลือกตั้ง,การคัดเลือก,การเลือก,สิทธิการเลือกตั้ง,การเลือกโดยพระผู้เป็นเจ้า, Syn. selection
electioneer(อีเลค'เชินเนียร์) vi. ดำเนินการหาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, See also: electioneerer n. ดูelectioneer
by-electionn. การเลือกตั้งซ่อม, Syn. bye-election
selection(ซีเลค'เชิน) n. การเลือก,การคัดเลือก,สิ่งที่ได้รับเลือก, Syn. election,discrimination

English-Thai: Nontri Dictionary
election(n) การคัดเลือก,การเลือกตั้ง,การเลือก,สิทธิการเลือกตั้ง
electioneer(vt) ช่วยหาเสียง,ช่วยโฆษณา
BY-by-election(n) การเลือกตั้งซ่อม
reelection(n) การเลือกตั้งใหม่,การเลือกใหม่,การเลือกตั้งซ่อม
selection(n) การเลือก,การเลือกสรร,การคัดเลือก,การเลือกเฟ้น,สิ่งที่เลือก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
electionการเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electionการเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
election, certificate ofหนังสือสำคัญการได้รับเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
election, contestedการเลือกตั้งที่มีการคัดค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
election, generalการเลือกตั้งทั่วไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
election, generalการเลือกตั้งทั่วไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
election, primaryการเลือกตั้งผู้สมัครรอบแรก (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
election, special๑. การเลือกตั้งซ่อม (อเมริกัน)๒. การเลือกตั้งพิเศษ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electioneeringการหาเสียงเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Election forecastingพยากรณ์การเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Election lawกฎหมายเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Election monitoringการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Election officialsข้าราชการและพนักงานการเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Electionsการเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Elections in literatureการเลือกตั้งในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This has to wait until after the election. I can't deal with this.นี้จะรอจนกว่าหลังการเลือกตั้ง ฉันไม่สามารถจัดการกับเรื่องนี้ The Birdcage (1996)
Or if it's election night and you want to celebrate, because some fudge-packer was elected the first queer president.หรือคุณอยากจะฉลอง คืนวันเลือกตั้ง... ...เพราะว่าคู่ขาคุณชนะการเลือกตั้ง ได้เป็นประธานาธิบดีกะเทยคนแรก As Good as It Gets (1997)
Quote, "Sentimental favorite Chris Marshall blah, blah, blah, blah, blah... son of the late Senator Graham Marshall, blah, blah, blah, blah, blah... is expected to run for his father's senatorial seat in the next election."Quote, "Sentimental favorite Chris Marshall... ...blah, blah, blah... ...son of late Senator Graham Marshall, blah, blah... Maid in Manhattan (2002)
Look, I know this offends your sense of fairness, but I would like to win this election.ผมรู้ คุณคิดว่ามันไม่แฟร์ แต่ผมอยากชนะ Maid in Manhattan (2002)
Before the St. Mary's crises no one would have predicted the results of the election that year.ก่อนวิกฤตการณ์ที่ เซนต์แมรี่... ...ไม่มีใครคาดเดาผล การเลือกตั้งในปีนั้นได้. V for Vendetta (2005)
And then not long after the election, lo and behold, a miracle.และไม่นานหลังจากการเลือกตั้ง, ทุกอย่างก็เป็นไปตามแผน. V for Vendetta (2005)
Congratulate you on the success in the first election of G-Boy Contestยินดีด้วย ท่านผ่านการคัดเลือกรอบแรกของG-Boy Contest Go Go G-Boys (2006)
First election of G-Boyผู้ผ่านรอบแรกของการประกวดG-boy Go Go G-Boys (2006)
Congratulation to all for your success in first election!ยินดีด้วย ท่านผ่านการคัดเลือกรอบแรกของG-Boy Contest Go Go G-Boys (2006)
I congratulate you on the success for final election.ฉันแค่แสดงความยินดี. กับทุกคนที่เข้ารอบ Go Go G-Boys (2006)
Were there free elections? Any chance of a recount?มาจากการเลือกตั้งหรือ นับคะแนนใหม่ได้ใหม? Happily N'Ever After (2006)
I've got an election to win and a family to feed, okay?กับพวกเรา เราต้องยอมรับมัน พีท เข้าใจไหม Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
electionA general election was in the air.
electionA general election will be held in May.
electionAmerican politics are interesting to watch, especially during a presidential election.
electionA politician thinks of the next election; a statesman, the next generation.
electionElection returns were what we had expected.
electionEveryone held their breath to see who would win the presidential election.
electionEveryone was glued to the TV set as the election results came in.
electionHe chose not to run for the presidential election.
electionHe clinched the election when he came out against a tax increase.
electionHe defeated his opponent in the election.
electionHe fought a successful election campaign.
electionHe has the election under his belt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเลือกตั้ง[N] election
โฆษณาหาเสียง[N] electioneer, Syn. หาเสียง, Example: ผู้ลงสมัครต่างเร่งโฆษณาหาเสียงกันยกใหญ่ในช่วงโค้งสุดท้าย, Thai definition: แสวงหาคะแนนเสียงด้วยการประกาศคุณความดีของบุคคลนั้น
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง[N] Election Commission of Thailand
หัวคะแนน[N] election canvasser, See also: election campaigner, Example: การจ่ายเงินซื้อเสียงจะจ่ายผ่านทางหัวคะแนน มักจะกระทำกันในระยะ 2-3 วันก่อนวันเลือกตั้ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รับหาคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครระดับเลือกตั้ง, Notes: (ปาก)
หัวคะแนน[N] election canvasser, See also: election campaigner, Example: การจ่ายเงินซื้อเสียงจะจ่ายผ่านทางหัวคะแนน มักจะกระทำกันในระยะ 2-3 วันก่อนวันเลือกตั้ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รับหาคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครระดับเลือกตั้ง, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุดข้อมูล[n. exp.] (chut khømūn) EN: data set   FR: sélection [f]
เฟ้น[v.] (fen) EN: select ; choose ; pick out ; pick and choose ; cull   FR: choisir (soigneusement) ; sélectionner
หาเสียง[v.] (hāsīeng) EN: campaign ; run for an election ; try to get votes ; solicit votes ; woo   FR: faire campagne ; mener campagne ; chercher à attirer les électeurs
หัวคะแนน[n.] (hūakhanaēn) EN: canvasser ; election canvasser ; election campaigner   FR: militant [m]
กำหนดเลือกตั้ง[v. exp.] (kamnot leūaktang) EN: call an election ; set an election   FR: appeler à une élection ; décider une élection ; fixer une élection
กำหนดตัว[v. exp.] (kamnot tūa) EN: select ; choose   FR: sélectionner une personne ; choisir une personne
การคัดเลือก[n.] (kān khatleūak) EN: selection ; choosing   FR: sélection [f]
การคัดเลือกโดยธรรมชาติ[n. exp.] (kān khatleūak dōi thammachāt) FR: sélection naturelle [f]
การเลือก[n.] (kān leūak) EN: choice ; selection   FR: choix [m] ; sélection [f]
การเลือกตั้ง[n.] (kān leūaktang = kān leuaktang ) EN: general election   FR: élection [f] ; élections [fpl] ; élections législatives [fpl] ; votation (Sui.) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTION    AH0 L EH1 K SH AH0 N
ELECTIONS    AH0 L EH1 K SH AH0 N Z
ELECTION'S    AH0 L EH1 K SH AH0 N Z
ELECTIONEER    AH0 L EH2 K SH AH0 N IH1 R
ELECTIONEERS    AH0 L EH2 K SH AH0 N IH1 R Z
ELECTIONEERING    AH0 L EH2 K SH AH0 N IH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
election    (n) ˈɪlˈɛkʃən (i1 l e1 k sh @ n)
elections    (n) ˈɪlˈɛkʃənz (i1 l e1 k sh @ n z)
electioneering    (n) ˈɪlˌɛkʃənˈɪəʴrɪŋ (i1 l e2 k sh @ n i@1 r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
普选[pǔ xuǎn, ㄆㄨˇ ㄒㄩㄢˇ, / ] election with general suffrage; general election, #35,630 [Add to Longdo]
参选人[cān xuǎn rén, ㄘㄢ ㄒㄩㄢˇ ㄖㄣˊ, / ] election participant; candidate [Add to Longdo]
选举委员会[xuǎn jǔ wěi yuán huì, ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] election committee [Add to Longdo]
选举法庭[xuǎn jǔ fǎ tíng, ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ ㄈㄚˇ ㄊㄧㄥˊ, / ] election court [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
選出[せんしゅつ, senshutsu] Thai: การคัดเลือก English: election

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wahl {f} | Wahlen {pl} | Wahlen durchführenelection | elections | to hold elections [Add to Longdo]
Wahlergebnis {n}; Wahlausgang {m} | Wahlergebnisse {pl}election result | election results [Add to Longdo]
Wahlhelfer {m}; Wahlhelferin {f}election worker [Add to Longdo]
Wahlkampf {m}; Wahlfeldzug {m} | Wahlkämpfe {pl}; Wahlfeldzüge {pl} | einen Wahlkampf führenelection campaign | election campaigns | to run an election campaign [Add to Longdo]
Wahlkampf {m}election contest [Add to Longdo]
Wahlleiter {m}; Wahlleiterin {f}election official [Am.]; returning officer [Add to Longdo]
Wahlmanipulation {f}election rigging; ballot rigging [Add to Longdo]
Wahlprogramm {n}election manifesto [Add to Longdo]
Wahlpropaganda {f}election propaganda [Add to Longdo]
Wahlrede {f} | Wahlreden {pl}election speech | election speeches [Add to Longdo]
Wahlsieg {m} [pol.]election victory [Add to Longdo]
Wahlversammlung {f} | Wahlversammlungen {pl}election meeting; elective assembly | election meetings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] (n) {comp} entry-information-selection [Add to Longdo]
クローン選択説[クローンせんたくせつ, kuro-n sentakusetsu] (n) clonal selection theory [Add to Longdo]
セレクション[, serekushon] (n) selection; (P) [Add to Longdo]
セレクションマッチ[, serekushonmacchi] (n) selection match [Add to Longdo]
ダブル選挙[ダブルせんきょ, daburu senkyo] (n) (See 同時選挙) double election (e.g. of the lower and higher chambers) [Add to Longdo]
チョイス[, choisu] (n,vs) choice; selection [Add to Longdo]
ナチュラルセレクション[, nachuraruserekushon] (n) natural selection [Add to Longdo]
ピックアップ[, pikkuappu] (n,vs) pick-up; choice or selection; picking out (from a larger list) [Add to Longdo]
ポートフォリオセレクション[, po-toforioserekushon] (n) portfolio selection [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection [Add to Longdo]
項目選択[こうもくせんたく, koumokusentaku] item selection [Add to Longdo]
参照選択型[さんしょうせんたくがた, sanshousentakugata] selection type [Add to Longdo]
自動選択[じどうせんたく, jidousentaku] automatic selection [Add to Longdo]
色選択モード[いろせんたくモード, irosentaku mo-do] colour selection mode [Add to Longdo]
選択[せんたく, sentaku] choice (vs), selection [Add to Longdo]
選択解除[せんたくかいじょ, sentakukaijo] deselection (vs) [Add to Longdo]
選択機能[せんたくきのう, sentakukinou] function preselection capability [Add to Longdo]
選択肢[せんたくし, sentakushi] selection, choices (of a multiple choice test) [Add to Longdo]
選択状態[せんたくじょうたい, sentakujoutai] selection condition(s) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 election
   n 1: a vote to select the winner of a position or political
      office; "the results of the election will be announced
      tonight"
   2: the act of selecting someone or something; the exercise of
     deliberate choice; "her election of medicine as a profession"
   3: the status or fact of being elected; "they celebrated his
     election"
   4: the predestination of some individuals as objects of divine
     mercy (especially as conceived by Calvinists)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top