ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eldritch

EH1 L D R IH0 CH   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eldritch-, *eldritch*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา eldritch มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *eldritch*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eldritch[ADJ] ประหลาด, See also: แปลก, พิลึก, น่ากลัว, ซึ่งผิดธรรมชาติ, Syn. weird, uncanny, unearthly

CMU English Pronouncing Dictionary
ELDRITCH    EH1 L D R IH0 CH

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unheimlich; gespenstig; schauerlich; überirdisch {adj}unearthly; eldritch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eldritch
   adj 1: suggesting the operation of supernatural influences; "an
       eldritch screech"; "the three weird sisters";
       "stumps...had uncanny shapes as of monstrous creatures"-
       John Galsworthy; "an unearthly light"; "he could hear the
       unearthly scream of some curlew piercing the din"- Henry
       Kingsley [syn: {eldritch}, {weird}, {uncanny},
       {unearthly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top