ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eldest

EH1 L D AH0 S T   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eldest-, *eldest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eldest[ADJ] แก่ที่สุด, See also: อาวุโสที่สุด, Syn. oldest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eldestadj. แก่ที่สุด,เป็นผู้อาวุโสที่สุด, Syn. oldest

English-Thai: Nontri Dictionary
eldest(adj) หัวปี,แก่ที่สุด,อาวุโสที่สุด,โตที่สุด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nicki was the eldest sister of Rachel Marron.นิคกี้เป็นพี่สาวของราเชล มาร์รอน The Bodyguard (1992)
He begins with congratulations on the approaching nuptials of my eldest daughter, but I shan't sport with your intelligence by reading his remarks on that topic.เขาเริ่มต้นด้วยการยินดีกับการสมรส ที่จะมีในไม่ช้าของลูกสาวคนโตของพ่อ แต่พ่อไม่อาจล้อเลียนกับไหวพริบของเขาได้ เมื่ออ่านพบข้อสังเกตของเขาในหัวข้อนี้ Episode #1.6 (1995)
Along with my eldest son, you shall now teach all my children.ตามลูกชายคนโต ฉันไป, เธอจะต้องสอนหนังสือ ลูกๆของฉันทุกคน Anna and the King (1999)
I have to pour my eldest son one too.ใครก็ตามที่แต่งงานกับหล่อนจะได้มรดกทุกอย่าง Something About 1% (2003)
You will make a fine bride for my eldest son,เจ้าจะเป็นเจ้าสาวของบุตรชายคนโตของข้า Mulan 2: The Final War (2004)
The shop was just so important to father and I'm the eldest, I don't mind.ร้านนั้นสำคัญกับพ่อมาก และพี่ก็เป้นพี่คนโต พี่ไม่คิดมากหรอก Howl's Moving Castle (2004)
Daniel is my eldest son.แดเนียลเป็นลูกชายคนโตของฉัน Rice Rhapsody (2004)
He's the eldest in our platoonฉันยังไม่แน่ใจเลย ว่าจะมีอะไรกินกัน มื้อต่อไป Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
Mr Bingley, my eldest daughter you know.คุณบิงลี่ย์ นี่ลูกสาวคนโตของผม Pride & Prejudice (2005)
And I have to inform you that the eldest Miss Bennet has captured my special attention.และผมต้องการจะบอกคุณว่า มิสเบนเน็ตคนโต เป็นที่พอใจของผมเป็นพิเศษ Pride & Prejudice (2005)
Unfortunately, it is incumbent upon me to hint that the eldest Miss Bennet is very soon to be engaged.โชคไม่ดีเลย ที่ฉันต้องบอกคุณว่า ลูกสาวคนโตของฉัน นั้นกำลังจะหมั้นในไม่ช้า Pride & Prejudice (2005)
My eldest sister is in London. Perhaps you saw her there.พี่สาวฉันอยู่ที่ลอนดอน บางทีคุณอาจเจอหล่อนก็ได้ Pride & Prejudice (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eldestHe is the eldest.
eldestHe put his eldest daughter in charge of his second restaurant.
eldestHis elder sister is older than my eldest brother.
eldestIt is her eldest daughter that he loves most.
eldestThe eldest sister acted for the mother.
eldestThe eldest son succeeded to all the property.
eldestThe king's eldest son is the heir to the throne.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกหัวปี[N] eldest child, See also: first child, Syn. ลูกคนโต, ลูกคนแรก, Ant. ลูกคนสุดท้อง, Example: พ่อหวังให้ลูกหัวปีคนนี้เรียนแพทย์ให้ได้, Count unit: คน, Thai definition: ลูกที่เกิดคนแรก
พี่ใหญ่[N] big brother, See also: eldest sister, eldest brother, eldest sibling, Example: ในฐานะที่เขาเป็นพี่ใหญ่ เขาจึงต้องเสียสละให้น้อง, Thai definition: พี่คนโตสุดที่มีอายุมากที่สุด
ลูกกก[N] first child, See also: eldest child, Syn. ลูกหัวปี, ลูกคนโต, Count unit: คน
คนโต[ADJ] firstborn, See also: eldest, Syn. คนหัวปี, Ant. คนสุดท้อง, Example: พี่สาวคนโตของฉันมีสาวใช้ประจำบ้านที่อยู่ด้วยกันมานานถึงสิบปี, Count unit: คน
หัวปี[ADJ] firstborn, See also: eldest, Ant. สุดท้อง, Example: ลูกคนหัวปีของเขาเป็นชายสมใจปู่ย่า, Thai definition: ที่เกิดทีแรก, ที่เกิดก่อนเพื่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวปี[adj.] (hūapī) EN: firstborn ; eldest   FR: aîné
คนโต[adj.] (khontō) EN: firstborn ; eldest   FR: aîné

CMU English Pronouncing Dictionary
ELDEST    EH1 L D AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eldest    (j) ˈɛldɪst (e1 l d i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大哥[dà gē, ㄉㄚˋ ㄍㄜ, ] eldest brother, #4,399 [Add to Longdo]
长孙[zhǎng sūn, ㄓㄤˇ ㄙㄨㄣ, / ] eldest grandson; the eldest son of one's eldest son; two-character surname Zhangsun, #18,814 [Add to Longdo]
长子[zhǎng zǐ, ㄓㄤˇ ㄗˇ, / ] eldest son, #19,987 [Add to Longdo]
大嫂[dà sǎo, ㄉㄚˋ ㄙㄠˇ, ] eldest brother's wife; sister-in-law, #24,845 [Add to Longdo]
伯仲叔季[bó zhòng shū jì, ㄅㄛˊ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄨ ㄐㄧˋ, ] eldest; second; third and youngest of brothers; order of seniority among brothers [Add to Longdo]
承重孙[chéng zhòng sùn, ㄔㄥˊ ㄓㄨㄥˋ ㄙㄨㄣˋ, / ] eldest grandson (to sustain upper storeys of ancestor worship) [Add to Longdo]
最年长[zuì nián zhǎng, ㄗㄨㄟˋ ㄋㄧㄢˊ ㄓㄤˇ, / ] eldest [Add to Longdo]
长兄[zhǎng xiōng, ㄓㄤˇ ㄒㄩㄥ, / ] eldest brother [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Meldestelle(n) |die, pl. Meldestellen| สำนักงานทะเบียนราษฎร์(ทั่วไปตั้งอยู่ที่ทำการเมือง)
Meldestelle(n) |die, pl. Meldestellen| จุดส่งคลื่นวิทยุกระจายเสียง

Japanese-English: EDICT Dictionary
一女[いちじょ, ichijo] (n) daughter; the eldest daughter; woman; (P) [Add to Longdo]
一男[いちなん, ichinan] (n) boy; eldest son; (P) [Add to Longdo]
皇太孫[こうたいそん, koutaison] (n) eldest grandson of an Emperor in the line of descent [Add to Longdo]
最年長[さいねんちょう, sainenchou] (adj-no) eldest [Add to Longdo]
総領;惣領;總領(oK)[そうりょう, souryou] (n) (1) eldest child; oldest child; first-born child; (2) child who carries on the family name; (3) (arch) (See 律令制,総領・すべおさ) pre-ritsuryo official established in key provinces, responsible for administration of his home and surrounding provinces; (4) (arch) head of a warrior clan (Kamakura period) [Add to Longdo]
総領息子[そうりょうむすこ, souryoumusuko] (n) eldest son [Add to Longdo]
総領娘[そうりょうむすめ, souryoumusume] (n) eldest daughter [Add to Longdo]
大姉[だいし, daishi] (n) (obsc) eldest sister [Add to Longdo]
第一子[だいいっし, daiisshi] (n) firstborn; first child; eldest child [Add to Longdo]
嫡孫[ちゃくそん, chakuson] (n) eldest son's descendants [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eldest
   adj 1: first in order of birth; "the firstborn child" [syn:
       {firstborn}, {eldest}]
   n 1: the offspring who came first in the order of birth [syn:
      {firstborn}, {eldest}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top