ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elderly

EH1 L D ER0 L IY0   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elderly-, *elderly*, elder
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elderly[ADJ] สูงวัย (คำสุภาพสำหรับ old), See also: สูงวัย, อาวุโส, อายุมาก, แก่, Syn. aged

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elderly(เอล'เดอลี) adj. ค่อนข้างเก่า,ซึ่งมีอายุอยู่ระหว่างวัยกลางคนกับวัยชรา,เกี่ยวกับคนวัยชรา, See also: elderliness n. ดูelderly

English-Thai: Nontri Dictionary
elderly(adj) มีอายุ,ค่อนข้างแก่,เกี่ยวกับคนชรา,สูงอายุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elderly, theผู้สูงอายุ, ผู้อาวุโส [ดู aged, the] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
elderly, theผู้สูงอายุ, ผู้อาวุโส [ดู aged, the] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elderly poorผู้สูงอายุยากจน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
surplus labor, the elderly and infirm mostly.ชุมชน บี. พวกคนชราและอ่อนแอ Schindler's List (1993)
Elderly people will be able to see it from the valley and be reminded of their youth.คนแก่ก็จะเห็นพวกเขาอยู่บนนั้น ทำให้นึกถึงตอนยังหนุ่มสาว The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
People were saying that it was fine for the elderly, but it was a little too dangerous for little children.จัดการอะไร แม่แต่ซอมบี้ ก็มีจุดอ่อน One Piece: Wan pîsu (1999)
In fact, though, it was a gang of elderly Norwegians.เป็นแก๊งโก๋แก่นอร์เวย์ด้วยนะ Around the World in 80 Days (2004)
Yes, I heard it from a very reliable source that it was a gang of redheaded elderly Norwegians with very tiny feet.ผมทราบจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อว่าเป็นแก๊ง โก๋แก๋นอร์เวย์หัวแดง เท้าเล็กจิ๋ว Around the World in 80 Days (2004)
But at least 3 years would be appropriate for an assault on an elderly woman.แต่อย่างน้อยก็ 3 ปีก็น่าจะพอ สำหรับข้อหาทำร้ายร่างกายของผู้สูงอายุ Sweet 18 (2004)
Show respect and follow the orders, listen to the elderlyเกี่ยวกับการเคารพเชื่อฟังผู้อาวุโส Episode #1.3 (2006)
Show respect and follow the orders, listen to the elderlyเกี่ยวกับการเคารพเชื่อฟังผู้อาวุโส Episode #1.3 (2006)
Show respect and follow the orders, listen to the elderlyเกี่ยวกับการเคารพเชื่อฟังผู้อาวุโส Episode #1.3 (2006)
The elderly.ผู้สูงอายุ Fido (2006)
Agent Yellow can be fatal especially to the elderly, children, pregnant woman, and those with respiratory disorders...เอเจ้นเยลโล่อาจเป็นอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุ, เด็ก, รวมไปถึงผู้หญิงมีครรภ์ และผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ The Host (2006)
Last night, an elderly man shot his son, when he came home late,เมื่อคืน ชายสูงอายุยิงลูกชายตัวเอง เพราะลูกเขากลับดึก See-Through (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elderlyAlthough he is elderly, he looks young.
elderlyA very elderly couple is having an elegant dinner to celebrate their 75th wedding anniversary.
elderlyEven though she rushed, the elderly woman missed the last train.
elderlyFrom children to the elderly, sensible exercise has a good effect on the body.
elderlyHe is very concerned about his elderly parent's health.
elderlyI am already what you call elderly.
elderlyIn addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.
elderlyIn America elderly people are not given the same degree of respect they receive in many other countries.
elderlyI respect elderly people.
elderlyIt is mean of him to deceive an elderly lady.
elderlyI took care to make the letters large and be generous with character and line spacing in order for it to be easy to read for the elderly and those who have problems with their sight.
elderlyKeep these seats for the elderly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีอายุ[ADJ] old, See also: elderly, aged, Syn. สูงอายุ, ชรา, แก่, เฒ่า, Example: เขามีผมขาวตั้งแต่อายุยังน้อย ดูเหมือนคนมีอายุ
ผู้สูงอายุ[N] elder, See also: elderly person, older person, senior, Syn. คนชรา, คนแก่, Ant. เด็ก, ผู้เยาว์, Example: ความว้าเหว่ ขาดผู้ดูแลเลี้ยงดู และฐานะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้โรคจิตโรคประสาทของผู้สูงอายุมีมากขึ้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีอายุมาก
สูงวัย[ADJ] elderly, See also: aged, Syn. สูงอายุ, Ant. อ่อนวัย, Example: คนสูงวัยต้องหมั่นไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอ, Thai definition: ที่มีอายุมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุมาก[adj.] (āyu māk) EN: old ; aged ; elderly   FR: âgé ; senior
ชรา[adj.] (charā) EN: elderly ; old ; aged ; aging ; senile   FR: âgé ; vieux ; décrépit
มีอายุ[adj.] (mī āyu) EN: old ; elderly ; aged   FR: âgé
ผู้สูงอายุ[n. exp.] (phū sūng-āyu) EN: elder ; elderly person ; older person ; senior ; elderly   FR: senior [m]
สูงอายุ[adj.] (sūng-āyu) EN: old ; aged ; elderly   FR: âgé
เฒ่า[adj.] (thao) EN: old ; elderly ; aged   FR: vieux ; âgé ; très vieux ; sénile
วัยดึก[X] (waideuk) EN: elderly ; in twilight years   

CMU English Pronouncing Dictionary
ELDERLY    EH1 L D ER0 L IY0
ELDERLY'S    EH1 L D ER0 L IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elderly    (j) ˈɛldəliː (e1 l d @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老年[lǎo nián, ㄌㄠˇ ㄋㄧㄢˊ, ] elderly, #5,447 [Add to Longdo]
老太太[lǎo tài tai, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄊㄞ˙, ] elderly lady (respectful); esteemed mother, #8,533 [Add to Longdo]
高龄[gāo líng, ㄍㄠ ㄌㄧㄥˊ, / ] elderly, #12,066 [Add to Longdo]
[wēng, , ] elderly person; surname Weng, #12,196 [Add to Longdo]
老太爷[lǎo tài yé, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄧㄝˊ, / ] elderly gentleman (respectful); esteemed father, #52,665 [Add to Longdo]
老态[lǎo tài, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ, / ] elderly, as in movement or bearing, #65,879 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マル優;丸優[マルゆう(マル優);まるゆう(丸優), maru yuu ( maru yuu ); maruyuu ( maru yuu )] (n) tax-free small-sum savings system (often used by the elderly and the disabled); non-tax plan for small savings [Add to Longdo]
迂叟[うそう, usou] (n) (arch) (male) self deprecating first person pronoun used by the elderly [Add to Longdo]
姥;媼[うば, uba] (n) (1) elderly woman; (2) noh mask of an old woman [Add to Longdo]
加齢臭[かれいしゅう, kareishuu] (n) (See ノネナール) distinctive body odor (odour) of the middle-aged and elderly (caused by the chemical nonenal) [Add to Longdo]
高年者[こうねんしゃ, kounensha] (n) elderly person [Add to Longdo]
高齢者福祉[こうれいしゃふくし, koureishafukushi] (n) elderly care; eldercare [Add to Longdo]
初老[しょろう, shorou] (n,adj-no) past middle-aged; aging; ageing; elderly; age 40; (P) [Add to Longdo]
少子高齢化[しょうしこうれいか, shoushikoureika] (n) (See 少子化,高齢化) decreasing birthrate and aging population; aging population combined with the diminishing number of children; declining birthrate and a growing proportion of elderly people; dwindling birthrate and an aging population; low birthrate and longevity [Add to Longdo]
尊兄[そんけい, sonkei] (pn,adj-no) (pol) an elder brother; elderly person [Add to Longdo]
大宮[おおみや, oomiya] (n) (1) (hon) imperial palace; shrine; (2) Grand Empress Dowager; Empress Dowager; (3) woman of imperial lineage who has borne a child; (4) elderly woman of imperial lineage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elderly
   adj 1: advanced in years; (`aged' is pronounced as two
       syllables); "aged members of the society"; "elderly
       residents could remember the construction of the first
       skyscraper"; "senior citizen" [syn: {aged}, {elderly},
       {older}, {senior}]
   n 1: people who are old collectively; "special arrangements were
      available for the aged" [syn: {aged}, {elderly}] [ant:
      {young}, {youth}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top