ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elbow

EH1 L B OW2   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elbow-, *elbow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elbow[N] ข้อศอก, See also: ศอก, Syn. joint
elbow[N] ความโค้งงอ, Syn. bend, curve
elbow[VT] ดันด้วยข้อศอก, See also: ใช้ข้อศอกดัน, เอาศอกดัน, Syn. push
elbow[N] สิ่งที่โค้งงอ
elbow-room[N] เนื้อที่กว้างขวางทำให้เคลื่อนที่ได้สะดวก, See also: เนื้อที่กว้างขวางทำให้ทำงานได้สะดวก, Syn. ample, room
elbow aside[PHRV] ดันด้วยศอก, Syn. push aside, shoulder aside, thrust aside
elbow grease[N] งานที่ต้องใช้กำลังแขนมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: งานหนัก, อาชีพที่ต้องใช้กำลังมาก, Syn. toil, travail
elbow-grease[IDM] งานหนัก, See also: งานที่ต้องใช้แรง
elbow forward[PHRV] ใช้ศอกดันหรือเบียดไปข้างหน้า, Syn. push forward, shoulder forward, thrust forward
elbow through[PHRV] ใช้ศอกดันหรือเบียดผ่าน (ฝูงชน), Syn. push through, shoulder through, thrust through

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elbow(เอล'โบ) n. ศอก,ข้อศอก,สิ่งหรือส่วนที่งอคล้ายข้อศอก,ข้อต่อท่อน้ำ vt.,vi. ดันด้วยข้อศอก -Phr. (up to the elbows มีธุระยุ่ง)

English-Thai: Nontri Dictionary
elbow(n) ข้อศอก,ข้อต่อท่อน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elbow joint; elbowข้อศอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
elbow vanesแผ่นแบ่งช่องท่อเลี้ยว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
elbow; joint, elbowข้อศอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elbowข้อศอก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Elbowข้อศอก [TU Subject Heading]
Elbowศอก [การแพทย์]
Elbow Disarticulation Prosthesisแขนเทียมระดับข้อศอก [การแพทย์]
Elbow Dislocationข้อศอกหลุด [การแพทย์]
Elbow Extensionการเหยียดตรงของข้อศอก [การแพทย์]
Elbow Flexionข้อศอกอยู่ในท่างอ [การแพทย์]
Elbow Hingesข้อของกายอุปกรณ์บริเวณศอก [การแพทย์]
Elbow jointข้อต่อข้อศอก [TU Subject Heading]
Elbow Jointข้อศอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elbowBusiness is brisk now and we are up to the elbows in orders.
elbowDon't put your elbows on the table.
elbowHe elbowed his way through the crowd.
elbowHe elbowed me in the ribs.
elbowHe leaned on his elbows.
elbowHe lifted his elbow too often.
elbowI found at my elbow a pretty girl.
elbowI have tennis elbow.
elbowI hurt my elbow.
elbowIt is impolite to elbow one's way through the crowd.
elbowMy elbow really hurts. I guess I should go to a hospital.
elbowNancy put her elbows on her knees.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อศอก[N] elbow, Syn. ศอก, Example: ผู้เข้าประกวดนางสาวไทยจะต้องมีข้อศอกและหัวเข่าที่ไม่ดำหรือด้าน, Count unit: ข้อ, ข้าง, Thai definition: ส่วนของแขนตรงที่เป็นข้อพับ
ศอก[N] elbow, Syn. ข้อศอก, Example: พ่อใช้ศอกกระทุ้งเข้าที่ท้องของคนร้าย, Count unit: ข้าง, Thai definition: ส่วนของแขนตรงที่เป็นข้อพับ
ถอง[V] nudge, See also: elbow, Example: เธอใช้ศอกถองสีข้างเขา, Thai definition: กระทุ้งด้วยศอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อศอก[n.] (khøsøk) EN: elbow   FR: coude [m]
กระทบไหล่[v. exp.] (krathop lai) EN: rub elbows ; rub shoulders   
กระทบไหล่ดารา[v. exp.] (krathop lai dārā) EN: meet a celebrity in person ; see a celebrity in person ; rub elbows with a celebrity ; rub shoulders with a celebrity ; associate closely with a celebrity ; mingle with a celebrity   
ลงศอก[v.] (longsøk) EN: elbow   FR: jouer des coudes
ผีเสื้อหนอนพุทราแถบหักศอก[n. exp.] (phīseūa nøn phutsā thaēp hak søk) EN: Elbowed Pierrot   
โซ[X] (sō) EN: down-at-heel ; out at elbows   
ศอก[n.] (søk) EN: elbow   FR: coude [m]
ศอกกลับ[v.] (søk klap) EN: retort ; riposte ; back-elbow   FR: riposter
ถอง[v.] (thøng) EN: nudge with the elbow ; jog with one's elbow   FR: coudoyer ; bousculer
ตีศอก[v. exp.] (tī søk) EN: punch with the elbow   FR: donner un coup de coude

CMU English Pronouncing Dictionary
ELBOW    EH1 L B OW2
ELBOWS    EH1 L B OW2 Z
ELBOWED    EH1 L B OW2 D
ELBOWING    EH1 L B OW2 IH0 NG
ELBOWROOM    EH1 L B OW2 R UW2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elbow    (v) ˈɛlbou (e1 l b ou)
elbows    (v) ˈɛlbouz (e1 l b ou z)
elbowed    (v) ˈɛlboud (e1 l b ou d)
elbowing    (v) ˈɛlbouɪŋ (e1 l b ou i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǒu, ㄓㄡˇ, ] elbow; pork shoulder, #13,782 [Add to Longdo]
手肘[shǒu zhǒu, ㄕㄡˇ ㄓㄡˇ, ] elbow, #34,415 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eckstück {n}elbow joint [Add to Longdo]
Ellbogenfreiheit {f}elbow room [Add to Longdo]
Ellenbogen {m} | Ellenbogen {pl}elbow | elbows [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゆとり[, yutori] (n,adj-f) elbowroom; leeway; room; reserve; margin; allowance; latitude; time; (P) [Add to Longdo]
エルボー[, erubo-] (n) elbow [Add to Longdo]
テニスエルボー[, tenisuerubo-] (n) (See テニス肘) tennis elbow [Add to Longdo]
テニス肘[テニスひじ, tenisu hiji] (n) (See テニスエルボー) tennis elbow [Add to Longdo]
ヤンキー座り;ヤンキー座(io)[ヤンキーすわり;ヤンキーずわり, yanki-suwari ; yanki-zuwari] (n,vs) squatting (usu. with elbows on knees and often while smoking, typically considered a low-class posture) [Add to Longdo]
依託射撃[いたくしゃげき, itakushageki] (n) firing from elbow rests [Add to Longdo]
猿臂[えんぴ, enpi] (n) long, protruding elbows (like those of a monkey) [Add to Longdo]
猿臂打ち[えんぴうち, enpiuchi] (n) {MA} elbow strike (karate) [Add to Longdo]
関節[かんせつ, kansetsu] (n,adj-no) joints (knee joint, elbow joint, etc.); (P) [Add to Longdo]
屈曲部[くっきょくぶ, kukkyokubu] (n) elbow; elbow-shaped bend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elbow
   n 1: hinge joint between the forearm and upper arm and the
      corresponding joint in the forelimb of a quadruped [syn:
      {elbow}, {elbow joint}, {human elbow}, {cubitus}, {cubital
      joint}, {articulatio cubiti}]
   2: a sharp bend in a road or river
   3: a length of pipe with a sharp bend in it
   4: the part of a sleeve that covers the elbow joint; "his coat
     had patches over the elbows"
   5: the joint of a mammal or bird that corresponds to the human
     elbow
   v 1: push one's way with the elbows
   2: shove one's elbow into another person's ribs

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top