ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elate

IH0 L EY1 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elate-, *elate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elate(vt) ทำให้มีความสุข, See also: ทำให้ปิติยินดี, Syn. cheer, exhilarate, inspire
elated(adj) ซึ่งมีความสุขมาก, See also: ชื่นใจ, ปิติยินดี, Syn. ecstatic, exhilarated, jubilant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elate(อิเลท') {elated,elating,elates} vt. ทำให้มีความสุขมาก,ทำให้ปีติยินดี,ทำให้ร่าเริง adj. ร่าเริง,ปีติยินดี,อิ่มอกอิ่มใจมาก, Syn. excite
elated(อิเล'ทิด) adj. มีความสุขมาก,ภูมิใจมาก,ปีติยินดี,อิ่มอกอิ่มใจมาก, See also: elatedness n.
belated(บิเล'ทิค) adj. ล่าช้า,ยังค้างอยู่, Syn. late, overdue
chelate(คี''เลท) adj. คล้ายก้ามปูหรือกุ้ง
correlate(คอ'ริเลท) vt. เทียบเคียง,ทำให้สัมพันธ์กัน. vi. มีความสัมพันธ์กัน adj. ซึ่งสัมพันธ์กัน,ซึ่งเกี่ยวพันกัน n. สิ่งที่สัมพันธ์กัน
crenelated(เครน'นะเลทิด) adj. ซึ่งเป็นส่วนยื่นกลม,เป็นหยักกลม,เป็นรอยบาก
delate(ดิเลท') vt. กล่าวหา,ประณาม,รายงาน, See also: delation n. ดูdelate delator n. ดูdelate, Syn. denounce
interrelate(อินเทอริเลท') vt.,vi. (ทำให้) มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน, See also: interrelation n.
prelate(เพรล'เลท) n. พระราชาคณะ,บาทหลวงชั้นสูง., See also: prelateship n. prelatic adj.
relate(รีเลท') vt. บอก,เล่า,บรรยาย,ทำให้มีความสัมพันธ์กัน,ทำให้เกี่ยวข้องกัน,vi. เกี่ยวข้อง,สัมพันธ์,สอดคล้อง,เป็นญาติกัน, See also: relatability n. relatable adj. relater n., Syn. tell, narrate, delineate

English-Thai: Nontri Dictionary
elate(vt) ทำให้ปีติยินดี,ทำให้อิ่มเอมใจ,ทำให้ร่าเริง
belated(adj) ล่าช้า,สายไป,ยังค้างอยู่
correlate(vi) นำมาคู่กัน,เทียบเคียง,ลำดับ,เรียง,เกี่ยวพันกัน
interrelated(adj) เกี่ยวพันกัน,สัมพันธ์กัน,เกี่ยวข้องกัน
prelate(n) เจ้าอาวาส,พระราชาคณะ,บาทหลวงชั้นสูง
relate(vt) เกี่ยวพันกัน,บอกเล่า,เทียบเคียง,สัมพันธ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elaterสายกระจายสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลิงโลดใจ(v) be elated (at), See also: elate, exhilarate, be overjoyed at/with, Syn. เริงโลดใจ, Example: เขารู้สึกปลอดโปร่งและลิงโลดใจ เมื่อนำรถข้ามสะพานไปได้, Thai Definition: ตื่นเต้นดีใจ
เบิกบานใจ(adv) joyfully, See also: elatedly, Syn. แช่มชื่น, สดใส, สบายใจ, แจ่มใส, Example: ผมเห็นเธอยิ้มอย่างเบิกบานใจแล้วก็พลอยมีความสุขไปด้วย, Thai Definition: รู้สึกสุขสดชื่นแจ่มใส
บาน(adj) delighted, See also: elated, Syn. แช่มชื่น, เบิกบาน, ปลาบปลื้ม, Example: คนยากคนจนที่ด้อยโอกาสทุกคนต่างยิ้มหน้าบาน เมื่อรู้ว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือคนจน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรยาย[banyāi] (v, exp) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate  FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater
-บุรี[-burī] (x) EN: -town, -city (suffix related to a town or city)  FR: -ville, -bourg (suffixe désignant une ville)
ดอง[døng] (v) EN: be related by marriage ; be related ; be allied to  FR: avoir un lien familial
คาบเกี่ยวกัน[khāpkīo kan] (v, exp) EN: overlap ; be interrelated
ข้อง[khǿng] (v) EN: have to do with ; involve ; implicate ; be related with ; be connected  FR: être lié ; être engagé
เกี่ยว[kīo] (v) EN: connect ; relate ; involve ; link ; deal with
เกี่ยวดอง[kīodøng] (v, exp) EN: relate ; link ; associate ; involve  FR: avoir un lien de parenté
เกี่ยวกัน[kīo kan] (v) EN: be interrelated ; concern one another
เกี่ยวกับ[kīokap] (v) EN: pertain to ; be connected with ; be related to ; concern ; relate to  FR: avoir rapport à ; avoir trait à ; concerner ; intéresser ; toucher à
เกี่ยวกับอเมริกา[kīokap Amērikā] (adj) EN: American ; related to Amrica  FR: américain

CMU English Pronouncing Dictionary
ELATE IH0 L EY1 T
ELATED IH0 L EY1 T AH0 D
ELATED IH0 L EY1 T IH0 D
ELATER EH1 L AH0 T ER0
ELATER IH1 L EY0 T ER0
ELATES IH0 L EY1 T S
ELATERS EH1 L AH0 T ER0 Z
ELATERS IH1 L EY0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elate (v) ˈɪlˈɛɪt (i1 l ei1 t)
elated (v) ˈɪlˈɛɪtɪd (i1 l ei1 t i d)
elates (v) ˈɪlˈɛɪts (i1 l ei1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欢欣鼓舞[huān xīn gǔ wǔ, ㄏㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄍㄨˇ ㄨˇ, / ] elated and excited (成语 saw); overjoyed, #27,144 [Add to Longdo]
昂扬[áng yáng, ㄤˊ ㄧㄤˊ, / ] elated; high-spirited, #32,119 [Add to Longdo]
欢欣[huān xīn, ㄏㄨㄢ ㄒㄧㄣ, / ] elated, #36,580 [Add to Longdo]
飘飘然[piāo piāo rán, ㄆㄧㄠ ㄆㄧㄠ ㄖㄢˊ, / ] elated; light and airy feeling (after a few drinks); smug and conceited; complacent, #41,414 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related) [Add to Longdo]
に関し[にかんし, nikanshi] (exp) (See に関する) related to; in relation to [Add to Longdo]
に関して[にかんして, nikanshite] (exp) related to; in relation to [Add to Longdo]
に関する[にかんする, nikansuru] (exp) related to; in relation to [Add to Longdo]
[ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb [Add to Longdo]
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アポミクティック[apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アルコールハラスメント[aruko-ruharasumento] (n) alcohol related harassment (wasei [Add to Longdo]
アルハラ[aruhara] (n) alcohol-related harassment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
関連[かんれん, kanren] -related (suffix) [Add to Longdo]
関連機器[かんれんきき, kanrenkiki] related equipment, related device [Add to Longdo]
関連技術[かいれんぎじゅつ, kairengijutsu] related technology [Add to Longdo]
関連語[かんれんご, kanrengo] related term [Add to Longdo]
関連項目[かんれんこうもく, kanrenkoumoku] related item, related topic [Add to Longdo]
関連情報[かんれんんじょうほう, kanrennjouhou] related information [Add to Longdo]
関連製品[かんれんせいひん, kanrenseihin] related product(s) [Add to Longdo]
関連単語[かんれんたんご, kanrentango] related word [Add to Longdo]
関連付ける[かんれんづける, kanrendukeru] to relate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elate
   v 1: fill with high spirits; fill with optimism; "Music can
      uplift your spirits" [syn: {elate}, {lift up}, {uplift},
      {pick up}, {intoxicate}] [ant: {cast down}, {deject},
      {demoralise}, {demoralize}, {depress}, {dismay},
      {dispirit}, {get down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top