ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elastomer

AH0 L AE1 S T AH0 M ER0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elastomer-, *elastomer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elastomer[N] สารที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นแบบยางธรรมชาติ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elastomerพอลิเมอร์ที่มีสมบัติยืดหยุ่นคล้ายยาง สามารถเปลี่ยนรูปร่างและมิติได้เมื่อรับแรงกระทำ และเมื่อนำแรงกระทำนั้นออก อิลาสโตเมอร์ก็จะสามารถกลับคืนสู่รูปร่างและมิติเดิมได้ [เทคโนโลยียาง]
Elastomers Materialsสารแข็งคล้ายยาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
some pieces of a molded silicone elastomer.แล้วก็มีเศษชิ้นส่วนของแบบหล่อที่ทำมาจาก ซิลิโคน อีลาสทูมเมอร์ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Okay, I photographed each piece of the silicone elastomer, and I used the photos to reassemble a virtual prosthetic.โอเค ฉันได้ถ่ายภาพของแต่ละชิ้นส่วนที่ได้จาก silicone elastomer แล้วนำมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นรูปของอวัยวะเทียม The Rocker in the Rinse Cycle (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
ELASTOMER    AH0 L AE1 S T AH0 M ER0
ELASTOMERS    AH0 L AE1 S T AH0 M ER0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elastomer {n}; elastischer Kunststoff [chem.]elastomer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Oリング[オーリング, o-ringu] (n) O-ring; loop of elastomer used as a gasket [Add to Longdo]
エラストマー[, erasutoma-] (n) elastomer [Add to Longdo]
ゴム状[ゴムじょう, gomu jou] (n) (1) elastomer; (adj-no) (2) gummy; rubbery; elastomeric [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elastomer
   n 1: any of various elastic materials that resemble rubber
      (resumes its original shape when a deforming force is
      removed)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top