ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elasticity

IY2 L AE2 S T IH1 S AH0 T IY0   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elasticity-, *elasticity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elasticity[N] ความยืดหยุ่น, See also: ความอ่อนตัว, ลักษณะยืดหดได้, Syn. flexibility, resilience, springiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elasticity(อิแลสทิส'ซิที) n. ลักษณะที่ยืดหยุ่นได้

English-Thai: Nontri Dictionary
elasticity(n) ความยืดหยุ่น,ยางยืด,หนังรัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elasticityสภาพยืดหยุ่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elasticityความยืดหยุ่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Elasticityความยืดหยุ่น [เศรษฐศาสตร์]
Elasticityความยืดหยุ่น [TU Subject Heading]
Elasticityความสามารถของวัสดุในการกลับคืนสู่รูปร่างและมิติเดิมได้อย่างรวดเร็ว หลังจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและมิติเมื่อได้รับแรงกระทำและนำแรงนั้นออก [เทคโนโลยียาง]
Elasticityการยืดหยุ่น,ความยืดหยุ่น,คุณสมบัติยืดหยุ่นได้,ความยืดหยุ่น,การยืดหดตัว,ความหยุ่น,ความยืดได้ [การแพทย์]
elasticityสภาพยืดหยุ่น, สมบัติของวัตถุที่เมื่อถูกแรงกระทำให้รูปร่างเปลี่ยนไปแล้ว เมื่อแรงหยุดกระทำ วัตถุจะคืนรูปร่างสู่สภาพเดิมได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Elasticity (Economics)ความยืดหยุ่น (เศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Elasticity of demandความยืดหยุ่นของอุปสงค์ [เศรษฐศาสตร์]
Elasticity of supplyความยืดหยุ่นของอุปทาน [เศรษฐศาสตร์]
Elasticity, Modulus ofค่าสัมประสิทธิ์ของความหยุ่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look at the elasticity of those buttocksดูที่ลักษณะที่ยืดหยุ่นได้ of those ก้น Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Hooke's Law of Elasticity.กฏความอ่อนตัวของฮูค Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Hooke's Law of Elasticity?กฏของฮูค ล่ะ Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
The elasticity of the material would have created a trampoline effect.ความยืดหยุ่นของวัสดุ จะทำให้เกิดแรงกระดอน Veritas (2008)
His skin has lost all elasticity and his hands and feet are ossified.ผิวหนังก็ไม่ยืดหยุ่นเลย มือเท้าก็แข็งไปหมด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Viscosity, elasticity, and tensile strength.ความหนืด, ความยืดหยุ่น และความหนาแน่น Reality Bites Me (2010)
Elasticity and smoothness.ไม่มีทางเลยที่เจสันจะปิดม่านนั่น My Name Is Trouble (2011)
It was about, um, increasing elasticity.ความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น Fromage (2013)
Using coiled springs, he derived the "law of elasticity,"ที่รู้จักกันในวันนี้เป็นกฎหมายของฮุค When Knowledge Conquered Fear (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความยืดหยุ่น[n.] (khwām yeūtyun) EN: flexibility ; elasticity   FR: élasticité [f]
สภาพยืดหยุ่น[n.] (saphāp yeūtyun) EN: elasticity   FR: élasticité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELASTICITY    IY2 L AE2 S T IH1 S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elasticity    (n) ˌɛlæstˈɪsɪtiː (e2 l a s t i1 s i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹性[tán xìng, ㄊㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] elasticity (phys.); flexibility, #5,932 [Add to Longdo]
弹力[tán lì, ㄊㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] elasticity; elastic force; spring; rebound; bounce, #17,870 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Biegeelastizität {f} [techn.]elasticity of bending [Add to Longdo]
Druckelastizität {f}elasticity of compression [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イラステシティ[, irasuteshitei] (n) elasticity [Add to Longdo]
価格弾力性[かかくだんりょくせい, kakakudanryokusei] (n) price elasticity [Add to Longdo]
完全弾性[かんぜんだんせい, kanzendansei] (n) perfect elasticity [Add to Longdo]
供給の弾力性[きょうきゅうのだんりょくせい, kyoukyuunodanryokusei] (n) elasticity of supply [Add to Longdo]
屈伸[くっしん, kusshin] (n,vs) elasticity [Add to Longdo]
需要の所得弾力性[じゅようのしょとくだんりょくせい, juyounoshotokudanryokusei] (n) income elasticity of demand [Add to Longdo]
需要の弾力性[じゅようのだんりょくせい, juyounodanryokusei] (n) elasticity of demand [Add to Longdo]
柔軟性[じゅうなんせい, juunansei] (n) flexibility; pliability; softness; elasticity [Add to Longdo]
伸び縮み[のびちぢみ, nobichidimi] (n,vs) expansion and contraction; elasticity; flexibility [Add to Longdo]
伸縮[しんしゅく, shinshuku] (n,vs) expansion and contraction; elasticity; flexibility; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elasticity
   n 1: the tendency of a body to return to its original shape
      after it has been stretched or compressed; "the waistband
      had lost its snap" [syn: {elasticity}, {snap}] [ant:
      {inelasticity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top