ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elastic band

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elastic band-, *elastic band*, elastic ban
English-Thai: Longdo Dictionary
elastic band(n) ยางรัด, หนังยาง, S. rubber band

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elastic bandageผ้าพันยืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elastic Bandวงยาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm more concerned about when they have to put that elastic band in the front of my jeans.ฉันกังวลมากกว่าที่เราต้อง วางยางยืดหน้ากางเกงยีนส์ Juno (2007)
- It says boys are like elastic bands.- ในนี้บอกว่าผู้ชายก็เหมือนหนังยาง Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
What do you mean, like elastic bands?หมายความว่าไง เหมือนหนังยาง Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
The conclusion is that Robbie comes springing back like an elastic band.แล้วร็อบบี้ก็จะกลับมา เหมือนกับหนังยางไง Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- I hope your elastic band theory worked.- หวังว่าแผนการหนังยางของเธอจะสำเร็จนะ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Maybe we can hot glue an elastic band on.เคิร์ท? Glease (2012)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴムテープ[, gomute-pu] (n) elastic; elastic band; insulating tape; rubberized tape; rubberised tape [Add to Longdo]
ゴムバンド[, gomubando] (n) elastic band; rubber band [Add to Longdo]
ゴム紐[ゴムひも, gomu himo] (n) (uk) elastic; elastic cord; elastic band [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elastic band
   n 1: a narrow band of elastic rubber used to hold things (such
      as papers) together [syn: {rubber band}, {elastic band},
      {elastic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top