ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elapse

AH0 L AE1 P S   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elapse-, *elapse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elapse[VI] ผ่านไป, See also: พ้น, ล่วง, Syn. pass, slip by

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elapse(อิแลพซฺ') vi. ผ่าน,พ้น,ล่วง -n. การผ่านพ้นไปของเวลา
relapse(รีแลพซฺ') vi.,n. (การ) กลับสู่สภาพเดิม,กลับทรุด,กำเริบใหม่,กลับสู่ความเลวเดิม, See also: relapser n. relapsable adj., Syn. weaken,regress

English-Thai: Nontri Dictionary
elapse(vi) ผ่านพ้นไป,พ้น,ล่วงเลยไป
relapse(n) การกลับทรุด,การถอยกลับ,การกำเริบใหม่,การกลับสภาพเดิม
relapse(vi) กลับทรุด,ถอยกลับ,กำเริบใหม่,กลับสภาพเดิม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elapsed timeเวลาล่วงผ่าน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elapsedเวลาที่กำหนด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, his father and 'went to school with Roark, there may be some elapsed.ก็พ่อของเขาเรียนที่เดียวกับโร๊ก เขาอาจจะมีความหลังด้วยกัน Chuck Versus the Dream Job (2009)
Which elapsed at midnight last nightซึ่งที่ผ่านไปในเวลาเที่ยงคืนเมื่อคืนที่ผ่าน Rush (2013)
Got a second button, to zero out the stopwatch, and a 30-minute elapsed time function.มีปุ่มที่สอง เพื่อ เริ่มจับเวลา และ ฟังค์ชั่นจับเวลา 30 นาที A Dish Best Served Cold (2013)
Four minutes elapse.4 นาทีผ่านไป Frederick Barnes (No. 47) (2013)
I'm standing on the great expanse of time that has elapsed since the Big Bang.อันที่จริงหลายคน ฉันยืนอยู่บนผืนที่ดีของเวลาที่ผ่านไป The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: worsen ; become aggravated ; increase ; extend ; relapse ; recurrence   FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
กลับมาทำผิดอีก[v. exp.] (klap mā tham phit īk) EN: relapse ; reoffend   

CMU English Pronouncing Dictionary
ELAPSE    AH0 L AE1 P S
ELAPSED    AH0 L AE1 P S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elapse    (v) ˈɪlˈæps (i1 l a1 p s)
elapsed    (v) ˈɪlˈæpst (i1 l a1 p s t)
elapses    (v) ˈɪlˈæpsɪz (i1 l a1 p s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逝去[shì qù, ㄕˋ ㄑㄩˋ, ] elapse [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablaufzeit; Laufzeit {f}elapse time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P) [Add to Longdo]
移る(P);遷る[うつる, utsuru] (v5r,vi) (1) to move (house); to transfer (department); (2) to change the target of interest or concern; (3) to elapse (passage of time); (4) to be permeated by a colour or scent; (5) (uk) to be infected; to be contagious; to spread (as in fire); (P) [Add to Longdo]
閲す[えっす;けみす, essu ; kemisu] (v5s) (1) (えっす esp. refers to documents) (See 閲する) to inspect; to examine; to check; (2) to elapse; to pass (time) [Add to Longdo]
閲する[えっする;けみする, essuru ; kemisuru] (vs-s) (1) (えっする esp. refers to documents) to inspect; to examine; to check; (2) to elapse; to pass (time) [Add to Longdo]
過ぎる[すぎる, sugiru] (v1,vi) (1) to pass through; to pass by; to go beyond; (2) to pass (i.e. of time); to elapse; (3) to have expired; to have ended; to be over; (4) to exceed; to surpass; to be above; (5) (as 〜に過ぎない, etc.) to be no more than ...; (v1,vi,suf) (6) (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) to be excessive; to be too much; to be too ...; (P) [Add to Longdo]
逆戻り[ぎゃくもどり, gyakumodori] (n,vs) retrogression; reversal; relapse; (P) [Add to Longdo]
去る(P);避る[さる, saru] (v5r,vi) (1) to leave; to go away; (2) to pass; to elapse; (3) to be distant; (v5r,vt) (4) to send away; to drive off; to divorce; (suf,v5r) (5) (after a -masu stem, esp. of a suru verb) ... completely; (adj-pn) (6) (去る only) (ant [Add to Longdo]
経る(P);歴る[へる, heru] (v1,vt) to pass; to elapse; to experience; (P) [Add to Longdo]
経過計時機構[けいかけいじきこう, keikakeijikikou] (n) {comp} elapsed timer [Add to Longdo]
経過時間[けいかじかん, keikajikan] (n) {comp} elapsed time [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
経過計時機構[けいかとけいきこう, keikatokeikikou] elapsed timer [Add to Longdo]
経過時間[けいかじかん, keikajikan] elapsed time [Add to Longdo]
経時優先[けいじゆうせん, keijiyuusen] elapsed aging [Add to Longdo]
再発[さいはつ, saihatsu] return (vs), relapse, reoccurrence [Add to Longdo]
分間[ふんかん, funkan] elapsed second(s) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elapse
   v 1: pass by; "three years elapsed" [syn: {elapse}, {lapse},
      {pass}, {slip by}, {glide by}, {slip away}, {go by}, {slide
      by}, {go along}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top