ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eland

IY1 L AH0 N D   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eland-, *eland*, elan
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eland[N] ละมั่งขนาดใหญ่จำพวก Taurotragus พบในแอฟริกากลางและใต้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eland(อี'แลนดฺ) n. ละมั่ง มีเขายาว
dixieland(ดิค'ซีแลนดฺ) n. ดนตรีแจ๊ซแบบหนึ่ง
homelandn. มาตุภูมิ,ปิตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน
iceland(ไอซฺ'เลินดฺ) n.ชื่อประเทศเอกราช, See also: icelander n.
ireland(ไอ'เออเลินดฺ) n. ไอร์แลนด์., See also: irelander n.
tablelandn. ที่ราบสูง
wasteland(เวสทฺ'แลนดฺ) n. ที่ดินที่ไม่ได้ทำประโยชน์,ที่ดินรกร้างว่างเปล่า,ความจืดชืดของชีวิต,สิ่งที่จืดชืด

English-Thai: Nontri Dictionary
foreland(n) แหลม
homeland(n) บ้านเกิดเมืองนอน,ถิ่นฐาน,ภูมิลำเนา
tableland(n) ที่ราบสูง,หลังคาแบน,โต๊ะเล่นการพนัน,โต๊ะอาหาร,บ่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The eland, David, has a long nose and it has four legs.ตัวอีแลน, เดวิด, มันมีจมูกยาว และมันก็มี 4 ขา Prey (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอร์แลนด์[n. prop.] (Ailaēn) EN: Ireland   FR: Irlande [f]
เหนือ[n. prop.] (Ailaēn Neūa) EN: Northern Ireland   FR: Irlande du Nord [f]
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland   FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
นิวซีแลนด์[n. prop.] (Niū Sīlaēn) EN: New Zealand   FR: Nouvelle-Zélande [f]
นกคิตติเวคขาดำ[n. exp.] (nok Khittiwek kha dam) EN: Black-legged Kittiwake   FR: Mouette tridactyle [f] ; Goéland tridactyle [m] ; Risse tridactyle
นกนางนวลแฮร์ริ่ง[n. exp.] (nok nāng-nūan Haērring) EN: Herring Gull   FR: Goéland argenté [m] ; Goéland à manteau bleu [m]
นกนางนวลหางดำ[n. exp.] (nok nāng-nūan hāng dam) EN: Black-tailed Gull   FR: Goéland à queue noire [m] ; Mouette du japon [m]
นกนางนวลหัวดำใหญ่ [n. exp.] (nok nāng-nūan hūa dam yai) EN: Palla's Gull ; Great Black-headed Gull   FR: Goéland ichthyaète [m] ; Goéland à tête noire [m] ; Mouette ichthyaète [f] ; Grande Mouette à tête noire [f]
นกนางนวลขอบปีกขาว[n. exp.] (nok nāng-nūan khøp pīk khāo) EN: Black-headed Gull ; Common Black-headed Gull   FR: Mouette rieuse [f] ; Mouette rieuse d’Europe [f] ; Goéland rieur [m]
นกนางนวลหลังดำเล็ก[n. exp.] (nok nāng-nūan lang dam lek) EN: Lesser Black-backed Gull   FR: Goéland brun [m] ; Goéland à pieds jaunes [m] ; Goéland voisin (L. f. graellsii) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELAND    IY1 L AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eland    (n) ˈiːlənd (ii1 l @ n d)
elands    (n) ˈiːləndz (ii1 l @ n d z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gelände(n) |das, pl. Gelände| ภูมิประเทศ เช่น ein bergiges Gelände ภูมิประเทศที่เป็นภูเขา
Gelände(n) |das, pl. Gelände| ที่ดินส่วนบุคคล เช่น Fabrikgelände ที่ดินหรือพื้นที่ของโรงงาน, Ausstellungsgelände พื้นที่ที่ใช้จัดนิทรรศการ

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスランドキャットシャーク[, aisurandokyattosha-ku] (n) Iceland catshark (Apristurus laurussonii, an Atlantic species) [Add to Longdo]
アイスランドポピー[, aisurandopopi-] (n) Iceland poppy (Papaver nudicaule); Icelandic poppy [Add to Longdo]
アイスランド語[アイスランドご, aisurando go] (n) Icelandic (language) [Add to Longdo]
アイスランド苔;イスランド苔[アイスランドごけ(アイスランド苔);イスランドごけ(イスランド苔), aisurando goke ( aisurando koke ); isurando goke ( isurando koke )] (n) (obsc) Iceland moss (Cetraria islandica); Iceland lichen [Add to Longdo]
アメリカ国土安全保障省[アメリカこくどあんぜんほしょうしょう, amerika kokudoanzenhoshoushou] (n) Department of Homeland Security (US); DHS [Add to Longdo]
エランド;イランド[, erando ; irando] (n) eland [Add to Longdo]
タラ戦争;鱈戦争[タラせんそう(タラ戦争);たらせんそう(鱈戦争), tara sensou ( tara sensou ); tarasensou ( tara sensou )] (n) Cod Wars (conflicts between the United Kingdom and Iceland regarding fishing rights (1958, 1971, 1975)) [Add to Longdo]
デキシーランド[, dekishi-rando] (n) Dixieland [Add to Longdo]
デキシーランドジャズ[, dekishi-randojazu] (n) Dixieland jazz [Add to Longdo]
ハイマート[, haima-to] (n) homeland (ger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eland
   n 1: either of two large African antelopes of the genus
      Taurotragus having short spirally twisted horns in both
      sexes

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top