ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elaborately

AH0 L AE1 B R AH0 T L IY0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elaborately-, *elaborately*, elaborate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elaborately[ADV] อย่างประณีต, See also: อย่างละเอียด, อย่างซับซ้อน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างประณีต[ADV] elaborately, See also: finely, Syn. ละเอียดลออ, Example: ศาลาหลังนี้เป็นไม้สักทั้งหลังสร้างขึ้นอย่างประณีตโดยฝีมือสถาปนิกชื่อดัง
อย่างพิถีพิถัน[ADV] carefully, See also: elaborately, painstakingly, meticulously, Syn. ละเอียดลออ, ประณีต, Example: ผู้ที่ได้รับรางวัลภูมิใจกับรางวัลที่กรรมการตั้งใจคัดเลือกงานกันอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบให้นักเขียนหน้าใหม่
ประณีตบรรจง[ADV] delicately, See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely, Syn. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, พิถีพิถัน, Example: ็ฉากละครถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตบรรจง
ประณีต[ADV] neatly, See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely, Syn. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, พิถีพิถัน, ประณีตบรรจง, Example: เธอแกะสลักผักและผลไม้ประณีตมาก

CMU English Pronouncing Dictionary
ELABORATELY    AH0 L AE1 B R AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elaborately    (a) ˈɪlˈæbərətliː (i1 l a1 b @ r @ t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  elaborately
      adv 1: with elaboration; "it was elaborately spelled out" [syn:
             {elaborately}, {intricately}, {in an elaborate way}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top