ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elaborate

AH0 L AE1 B R AH0 T   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elaborate-, *elaborate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elaborate[ADJ] ซับซ้อน, Syn. complex, intricate
elaborate[VT] ทำด้วยความละเอียด, See also: ประดิดประดอย, ทำอย่างประณีต, Syn. embellish, refine
elaborate[ADJ] ละเอียด, See also: ประณีต, Syn. detailed, intricate
elaborate[VI] อธิบายเพิ่มเติม, See also: เพิ่มเนื้อหา, ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
elaborately[ADV] อย่างประณีต, See also: อย่างละเอียด, อย่างซับซ้อน
elaborate on[PHRV] สาธยาย (พูดหรือเขียน), See also: พูดหรือเขียนอย่างละเอียด, Syn. enlarge on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elaborate(อีแลบ'เบอเรท) adj. ประณีต,ซับซ้อน vt.,vi. วางแผนอย่างละเอียด,ทำอย่างประณีต,บรรยายอย่างละเอียด, See also: elaboration n. ดูelaborate elaborative adj. ดู elaborator n. ดู laborate, Syn. develop ###A. simple

English-Thai: Nontri Dictionary
elaborate(adj) ที่ประณีต,อย่างรอบคอบ,ซับซ้อน,ละเอียด,ที่บรรจง
elaborate(vt) ทำอย่างพิถีพิถัน,ทำอย่างละเอียด,ทำอย่างประณีต

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elaborateการปลดปล่อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Would you care to elaborate, dear Duke?คุณดูแลเพื่อทำอย่างละเอียด,\ท่านดยุค Ndear หรือไม่? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It's capped with an elaborate headpiece in the shape of the sun, with a central crystal.มันครอบด้วยหมวกเกราะที่ซับซ้อนอันหนึ่ง รูปลักษณะเหมือนพระอาทิตย์, โดยมีคริสตัลอยู่ตรงกลาง. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Or maybe this is all an elaborate ruse to make us think in that direction.หรือบางทีใครบางคนต้องการให้เราคิดแบบนั้น Ghost in the Shell (1995)
A man with the means and motive to play you and all of us as pawns in the most elaborate, most expensive hoax of all time?เอสอา ฮาร์ดเดน? คนที่มีวิธีการและแรงจูงใจ ในการเล่นให้คุณและพวกเราทุกคน เป็นหลักประกันในการ ทำอย่างละเอียดมากที่สุด Contact (1997)
Which, as I have discovered, is all part of some elaborate plot to make you think we British are the villains.Which, as I have discovered, is all part of some elaborate plot to make you think we British are the villains. Anna and the King (1999)
Either this is one of the most elaborate hoaxes ever created, or basically... it's for real.ถ้ามันเป็นการลวง คงเป็นการลวงครั้งมโหฬาร หรือไม่เช่นนั้น Signs (2002)
That there is no job and that the office that he's at has been rented and the picture on my desk of my family is a phoney and it's all just a big elaborate ruse to glean competitive information from him.จริง ๆ แล้วไม่มีตำแหน่งงาน และสำนักงานที่ใช้สัมภาษณ์ก็เช่ามา รูปครอบครัวบนโต๊ะทำงานผมก็เป็นของปลอม The Corporation (2003)
A goddamn elaborate one.ติดกับกันง่ายๆอย่างงี้เลย The Great Raid (2005)
This is much more elaborate than the ones on his show.นี่มันละเอียดซับซ้อนกว่าที่อยู่ในโชว์อีก Robots (2005)
It's as we speculated and said was too elaborate, but that's what he did.เป็นดั่งที่เราคาดไว้ คำพูดเขานั้นมันแยบยลมาก ซึ่งต่างกับสิ่งที่เขาทำ Match Point (2005)
As the authenticity of this document cannot be verified it could be an elaborate forgery created by the terrorist as easily as it could be the deranged fantasy of a former party member who resigned for psychological reasons.ข้อเท็จจริงในเอกสารนี้ ไม่สามารถพิสูจน์ได้... ...มันอาจจะถูกปลอมแปลงขึ้นมา อย่างแนบเนียนโดยผู้ก่อการร้าย... ...มันอาจจะเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ ของอดีตสมาชิกพรรคบางคน... V for Vendetta (2005)
You know I never understood all these elaborate tortures.รู้ไหม ผมไม่เข้าใจเรื่องการทรมานเลย Casino Royale (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elaborateAmerica has an elaborate system of constitutional checks and balances.
elaborateAn elaborate plan.
elaborateShe made elaborate preparations for the party.
elaborateSome species gradually develop elaborate repertoires of dozens or even hundreds of variants of a basic song.
elaborateThe reporter elaborated on the method of his investigation.
elaborateWe elaborated on our study plan.
elaborateWell, I clean the rooms, do the laundry, or cook an elaborate supper.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างประณีต[ADV] elaborately, See also: finely, Syn. ละเอียดลออ, Example: ศาลาหลังนี้เป็นไม้สักทั้งหลังสร้างขึ้นอย่างประณีตโดยฝีมือสถาปนิกชื่อดัง
อย่างพิถีพิถัน[ADV] carefully, See also: elaborately, painstakingly, meticulously, Syn. ละเอียดลออ, ประณีต, Example: ผู้ที่ได้รับรางวัลภูมิใจกับรางวัลที่กรรมการตั้งใจคัดเลือกงานกันอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบให้นักเขียนหน้าใหม่
ตัวบรรจง[N] elaborate handwriting, See also: proper or regular handwriting, Example: โปรดกรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจง, Thai definition: ตัวหนังสือที่ตั้งใจเขียนหรือตัวหนังสือที่เขียน ไม่หวัด
ประดิดประดอย[V] elaborate, See also: decorate, embellish, adorn, trim, Syn. ประดอย, Example: เธอนั่งประดิดประดอยร้อยพวงมาลัย, Thai definition: บรรจงทำให้งดงามและละเอียดลออยิ่งขึ้น
ประณีตบรรจง[ADV] delicately, See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely, Syn. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, พิถีพิถัน, Example: ็ฉากละครถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตบรรจง
ประณีต[ADV] neatly, See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely, Syn. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, พิถีพิถัน, ประณีตบรรจง, Example: เธอแกะสลักผักและผลไม้ประณีตมาก
แกล้งเกลา[V] elaborate, See also: refine, Syn. ประณีต, ประดิดประดอย, Example: พิศลักษณ์เลอโฉมดังองค์อินทร์แกล้งเกลา
เสริมแต่ง[V] elaborate, See also: explicate, spell out, Syn. แต่งเติม, ขยายความ, ต่อเติมเสริมแต่ง, ต่อเติม, Example: เรื่องรามเกียรติ์ที่นำมาแสดงหนังตะลุง ผู้แสดงได้นำมาเสริมแต่งนิทานพื้นบ้านผสมเข้าไปบ้าง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน, Thai definition: พูดต่อเติม, พูดเสริมแต่งขยายความ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจง[v.] (banjong) EN: take pains ; be careful ; be meticulous ; elaborate   FR: fignoler ; s'appliquer ; soigner
ละเอียด[adj.] (la-īet) EN: fine ; delicate ; detailed ; elaborate : meticulous ; careful ; scrupulous   FR: fin ; méticuleux ; délicat ; minutieux ; détaillé ; élaboré
ประดิษฐ์ประดอย[v.] (praditpradøi) EN: elaborate   FR: élaborer
เสริมแต่ง[v.] (soēmtaeng) EN: elaborate ; explicate ; spell out   
ต่อเติมเสริมแต่ง[v. exp.] (tøtoēm soēm taeng) EN: elaborate   
วิจิตร[adj.] (wijit) EN: exquisite ; fine ; elaborate ; beautiful ; dainty ; artistic   FR: fantastique ; féerique
วิจิตรพิสดาร[adj.] (wijitphitsadān) EN: complicated ; overelaborate   

CMU English Pronouncing Dictionary
ELABORATE    AH0 L AE1 B R AH0 T
ELABORATE    AH0 L AE1 B ER0 EY2 T
ELABORATED    AH0 L AE1 B ER0 EY0 T AH0 D
ELABORATES    AH0 L AE1 B ER0 EY2 T S
ELABORATELY    AH0 L AE1 B R AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elaborate    (j) ˈɪlˈæbərət (i1 l a1 b @ r @ t)
elaborate    (v) ˈɪlˈæbərɛɪt (i1 l a1 b @ r ei t)
elaborated    (v) ˈɪlˈæbərɛɪtɪd (i1 l a1 b @ r ei t i d)
elaborates    (v) ˈɪlˈæbərɛɪts (i1 l a1 b @ r ei t s)
elaborately    (a) ˈɪlˈæbərətliː (i1 l a1 b @ r @ t l ii)
elaborateness    (n) ˈɪlˈæbərətnəs (i1 l a1 b @ r @ t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精巧[jīng qiǎo, ㄐㄧㄥ ㄑㄧㄠˇ, ] elaborate, #20,244 [Add to Longdo]
繁体[fán tǐ, ㄈㄢˊ ㄊㄧˇ, / ] elaborate form; traditional form (of Chinese), #38,520 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
綾羅[りょうら, ryoura] (n) elaborated cloth; figured silk and thin silk [Add to Longdo]
会席膳[かいせきぜん, kaisekizen] (n) elaborate dinner tray [Add to Longdo]
機織鳥[はたおりどり;ハタオリドリ, hataoridori ; hataoridori] (n) (uk) weaverbird; weaver (any of a number of birds in family Ploceidae that weave elaborate nests) [Add to Longdo]
凝った[こった, kotta] (adj-f) (See 凝る・こる・2) elaborate; exquisite; tasteful; refined; artistic; (P) [Add to Longdo]
凝る[こる, koru] (v5r,vi) (1) to grow stiff; (2) to be absorbed in; to be devoted to; to be a fanatic; to elaborate; (P) [Add to Longdo]
巧遅[こうち, kouchi] (n) slow and elaborate [Add to Longdo]
巧遅拙速[こうちせっそく, kouchisessoku] (n) better being rough and ready than slow and elaborate; better being brisk and sharp than slow and prudent [Add to Longdo]
巧緻[こうち, kouchi] (adj-na,n) elaborate; exquisite; detailed [Add to Longdo]
克明[こくめい, kokumei] (adj-na,n) detailed; elaborate; faithfulness; diligence; conscientiousness; (P) [Add to Longdo]
手が込む;手が混む[てがこむ, tegakomu] (exp,v5m) (See 手の込んだ) to be intricate; to be elaborate; to be complicated; to be complex [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elaborate
   adj 1: marked by complexity and richness of detail; "an
       elaborate lace pattern" [syn: {elaborate}, {luxuriant}]
   2: developed or executed with care and in minute detail; "a
     detailed plan"; "the elaborate register of the inhabitants
     prevented tax evasion"- John Buchan; "the carefully
     elaborated theme" [syn: {detailed}, {elaborate},
     {elaborated}]
   v 1: add details, as to an account or idea; clarify the meaning
      of and discourse in a learned way, usually in writing; "She
      elaborated on the main ideas in her dissertation" [syn:
      {elaborate}, {lucubrate}, {expatiate}, {exposit},
      {enlarge}, {flesh out}, {expand}, {expound}, {dilate}]
      [ant: {abbreviate}, {abridge}, {contract}, {cut},
      {foreshorten}, {reduce}, {shorten}]
   2: produce from basic elements or sources; change into a more
     developed product; "The bee elaborates honey"
   3: make more complex, intricate, or richer; "refine a design or
     pattern" [syn: {complicate}, {refine}, {rarify}, {elaborate}]
   4: work out in detail; "elaborate a plan" [syn: {elaborate},
     {work out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top