ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ekg

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ekg-, *ekg*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ekgabbr. electrocardiogramภาพคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
EKG, ECG (electrocardiogram)อีเคจี, อีซีจี (ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
EKG Monitoringติดตามดูการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [การแพทย์]
EKG Simulatorsเครื่องสร้างสัญญาณหัวใจเทียม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Paramedics resuscitated him, but his EKG's pretty ugly.เขาเป็นความดันสูง City of Angels (1998)
Check the EKG.- เช็คชีพจรซิ Windstruck (2004)
The EKG's backชีพจรเต้นแล้ว Windstruck (2004)
No, no. Ellis needs an EKG. I don't like these swollen ankles.ไม่ ไม่ Ellis ต้องไปทำ EKG ฉันไม่ชอบที่ข้อเท้าบวมเลย Just Like Heaven (2005)
EEG, EKG, nothing invasive.ตรวจคลื่นสมอง คลื่นหัวใจ ไม่เจ็บ Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
Electrolytes and post-arrest ekg were normal.อิเล็กโทรไลต์และผล EKG ปกติ The Right Stuff (2007)
No pauses on his ekg,No nausea.ไม่มีการหยุดของคลื่นหัวใจ และอาการคลื่นไส้ 97 Seconds (2007)
The tilt table test Showed that the patient's ekg,Bpm pulse remained Normal despite...โต๊ะกระดกแสดง EKG และBPM ของคนไข้ ปรกติ 97 Seconds (2007)
Don't sweat it, it's new. - Have you spoken to Wilson? - We'll get you an EKG, I come back.อย่ากังวลไปเลย แรกๆก็แบบนี้แหละ คุณอยากให้ฉันนอนกับเขา เพื่อให้เขาอยู่ต่อรึไง Dying Changes Everything (2008)
Run a 12-lead EKG, watch him for four hours.ให้12-lead EKG สังเกตุอาการ 4 ชั่วโมง House Divided (2009)
EKG, normal sinus, normal intervals.EKG, ไซนัสธรรมดา... ช่องว่างธรรมดา House Divided (2009)
He needs a head CT stat, EKG and a chest X-ray.เขาต้องรับการมแกนสมอง และ X - ray หน้าอก Killing Your Number (2009)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
EKG : ElektrokardiogrammECG : electrocardiogram [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
心電計[しんでんけい, shindenkei] (n) electrocardiograph; ECG; EKG [Add to Longdo]
心電図[しんでんず, shindenzu] (n) electro-cardiogram; ECG; EKG [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 EKG
   n 1: a graphical recording of the cardiac cycle produced by an
      electrocardiograph [syn: {electrocardiogram}, {cardiogram},
      {EKG}, {ECG}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top