ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eke out

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eke out-, *eke out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eke out[PHRV] ชดเชยให้, See also: เพิ่มให้, Syn. scratch out

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't wanna eke out another 6 or 9 months retching and sleeping.ฉันไม่อยากจะยื้อต่อ อีกหกหรือเก้าเดือนเพื่อคลื่นไส้จนหลับไป You're the One That I Haunt (2011)

Japanese-English: EDICT Dictionary
口を糊する[くちをのりする, kuchiwonorisuru] (exp,vs-s) (See 糊口,糊する・2) to eke out a living; to barely manage to get by [Add to Longdo]
食い繋ぐ;食いつなぐ[くいつなぐ, kuitsunagu] (v5g,vi) (1) to ration out and survive on (some food); (2) to eke out a living [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eke out
   v 1: supplement what is thought to be deficient; "He eked out
      his meager pay by giving private lessons"; "Braque eked out
      his collages with charcoal" [syn: {eke out}, {fill out}]
   2: live from day to day, as with some hardship; "He eked out his
     years in great poverty"
   3: make by laborious and precarious means; "He eked out a living
     as a painter" [syn: {eke out}, {squeeze out}]
   4: obtain with difficulty; "He eked out some information from
     the archives" [syn: {eke out}, {squeeze out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top