ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ejector

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ejector-, *ejector*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ejector[N] เครื่องขับออก, See also: เครื่องดีดออก, เครื่องพ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ejectorอีเจ็กเตอร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Ejector seat!ไม่เล่น Big (1988)
Ooh, it's the ejector seat.Ooh, it's the ejector seat. Nowhere Boy (2009)
Ejector seats.ที่นั่งดีดตัวได้ The Green Hornet (2011)
Ejector seats?ที่นั่งดีดตัว The Green Hornet (2011)
How? Ejector seats?ที่นั่งดีดตัวน่ะเหรอ The Green Hornet (2011)
Ejector seats!ที่นั่งดีดตัว The Green Hornet (2011)
You think the feds are gonna just let that go 'cause you hit the ejector seat?นายคิดว่าพวกตำรวจ จะแค่ปล่อยมันผ่านๆไปงั้นเหรอ เพราะว่านายสละเครื่องบินหนีมา? Granite State (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ejector    (n) ˈɪʤˈɛktər (i1 jh e1 k t @ r)
ejectors    (n) ˈɪʤˈɛktəz (i1 jh e1 k t @ z)
ejector-seat    (n) ˈɪʤˈɛktə-siːt (i1 jh e1 k t @ - s ii t)
ejector-seats    (n) ˈɪʤˈɛktə-siːts (i1 jh e1 k t @ - s ii t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auswerfer {m} | Auswerfer {pl} | Auswerfer für Tränengasgranatenejector | ejectors | tear-gas grenade ejector [Add to Longdo]
Schleudersitz {m}ejector seat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イジェクトボタン[, ijiekutobotan] (n) {comp} ejector button [Add to Longdo]
蹴子[しゅうし, shuushi] (n) ejector (rifle, pistol) [Add to Longdo]
蹴子痕[しゅうしこん, shuushikon] (n) (See 抽筒子痕) ejector mark (on a cartridge) [Add to Longdo]
蹴子覆[しゅうしふく, shuushifuku] (n) (See 排莢桿筒) ejector housing (rifle, pistol) [Add to Longdo]
排莢桿筒[はいきょうかんとう, haikyoukantou] (n) (See 蹴子覆) ejector tube; ejector housing (revolver) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ejector
   n 1: a person who ousts or supplants someone else [syn:
      {ouster}, {ejector}]
   2: a mechanism in a firearm that ejects the empty shell case
     after firing [syn: {cartridge ejector}, {ejector}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top