ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ejection

IH0 JH EH1 K SH AH0 N   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ejection-, *ejection*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ejection[N] การขับออกมา, See also: การไล่ออก, การพุ่งออก, การดีดออก, Syn. banishment, exile, expulsion
ejection seat[N] ที่นั่งคนขับเครื่องบินที่ดีดตัวออกได้ในขณะฉุกเฉิน, Syn. ejector seat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dejection(ดิเจค'เชิน) n. ความหดหู่ใจ,ความเศร้าซึม,การขับอุจจาระ,อุจจาระ, Syn. depression
rejection(รีเจค'เชิน) n. การปฏิเสธ,การบอกปัด,สิ่งที่ถูกปฏิเสธ,สิ่งที่ถูกละทิ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
ejection(n) การดีดตัวออก,การปล่อยไป,การไล่ออก,การพุ่งออก
dejection(n) ความหดหู่ใจ,ความเศร้าใจ,ความสลดใจ
rejection(n) การปฏิเสธ,การทิ้ง,การบอกปัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ejection from the courtการขับไล่ออกนอกศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ejectionหดตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Caught cheating. Automatic ejection"?มีการโกงเกิดขึ้น ระบบดีดตัวอัตโนมัติทำงาน Zathura: A Space Adventure (2005)
Ejection has been initiated.\ เครื่องบินบังคับให้ทำการดีดตัว Eagle Eye (2008)
It's not recognizing the deactivation signal or the ejection code!มันไม่ตอบรับสัญญาณดีดตัว Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
And the ejection signal?แล้วสัญญานสั่งดีดตัวล่ะ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Starting ejection sequence.เริ่มขั้นตอนดีดตัว Bounty Hunters (2010)
Highball, you're approaching minimum ejection altitude.ไฮบอล เข้าใกล้ถึงจุดที่จะต้องดีดตัวแล้ว Green Lantern (2011)
And there haven't been any coronal mass ejections, so it shouldn't lose telemetry.และมียังไม่ได้รับการ เคอรอลนอลแมสอีเจ็กชั่น ดังนั้นจึงไม่ควรสูญเสียการติดตามระยะไกล 0-8-4 (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
EJECTION    IH0 JH EH1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ejection    (n) ˈɪʤˈɛkʃən (i1 jh e1 k sh @ n)
ejections    (n) ˈɪʤˈɛkʃənz (i1 jh e1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹射座椅[tán shè zuò yǐ, ㄊㄢˊ ㄕㄜˋ ㄗㄨㄛˋ ㄧˇ, / ] ejection seat [Add to Longdo]
弹射座舱[tán shè zuò cāng, ㄊㄢˊ ㄕㄜˋ ㄗㄨㄛˋ ㄘㄤ, / ] ejection capsule (cabin) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auswurfmechanismus {m}ejection device [Add to Longdo]
Ejektionsfraktion {f} [med.]ejection fraction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown [Add to Longdo]
コロナ質量放出[コロナしつりょうほうしゅつ, korona shitsuryouhoushutsu] (n) coronal mass ejection [Add to Longdo]
意気消沈;意気銷沈[いきしょうちん, ikishouchin] (n,vs,adj-no) depressed in spirits; dispirited; disheartened; rejection [Add to Longdo]
意気阻喪[いきそそう, ikisosou] (n,vs) depressed in spirits; rejection; disheartened; lacking nerve [Add to Longdo]
一蹴[いっしゅう, isshuu] (n,vs) kick; rejection [Add to Longdo]
一蹴り[ひとけり, hitokeri] (n) kick; rejection [Add to Longdo]
厭棄[えんき, enki] (n,vs) (obsc) abandonment; rejection [Add to Longdo]
棄却[ききゃく, kikyaku] (n,vs) rejection; dismissal; abandoning; renunciation; waiver; (P) [Add to Longdo]
気抜け[きぬけ, kinuke] (n,vs) dispiritedness; dejection; languor; lethargy [Add to Longdo]
却下[きゃっか, kyakka] (n,vs) rejection; dismissal; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拒否[きょひ, kyohi] denial, veto, rejection, refusal [Add to Longdo]
雑音除去[ざつおんじょきょ, zatsuonjokyo] normal mode rejection [Add to Longdo]
同相分除去[どうそうぶんじょきょ, dousoubunjokyo] common mode rejection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ejection
   n 1: the act of expelling or projecting or ejecting [syn:
      {expulsion}, {projection}, {ejection}, {forcing out}]
   2: the act of forcing out someone or something; "the ejection of
     troublemakers by the police"; "the child's expulsion from
     school" [syn: {ejection}, {exclusion}, {expulsion},
     {riddance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top